ค้นหาแบบประกันชีวิตที่เหมาะกับ สุขภาพการเงินของคุณ

 • เน้นคุ้มค่าหรือคุ้มครอง
 • เปรียบเทียบหลายบริษัท
 • แบบกันมีความหลากหลาย
 • สะดวกสมัครผ่านออนไลน์

ประกันชีวิต

ค้นหาแบบประกันฟรี

ความคุ้มค่า ความคุ้มครอง
กรุณาระบุวันเกิด
ความคุ้มค่า ความคุ้มครอง
กรุณาระบุวันเกิด
ความคุ้มค่า ความคุ้มครอง
กรุณาระบุวันเกิด
ความคุ้มค่า ความคุ้มครอง

ประกันชีวิต มีกี่แบบ?

1

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ (Endowment)
เน้นการออมเงิน โดยมีทั้งแบบระยะสั้น กลาง ยาว ตั้งแต่ 3-5 ปี ยาวไปจนถึง 25-30 ปี

2

ประกันชีวิตแบบบำนาญ (Annuity)
เน้นการออมเงินคล้าย ๆ กับแบบสะสมทรัพย์ แต่แบบบำนาญจะเป็นการออมเงินเพื่อการเกษียณ โดยจะต้องออมอย่างต่อเนื่องจนถึงอายุที่กำหนด (เช่น 55, 60 หรือ 65 ปี แล้วแต่แบบ) แล้วหลังเกษียณจะมีเงินคืนจากแบบประกันทุก ๆ ปี ไปจนกระทั่งอายุ 85 หรือ 90 ปี

3

ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ (Whole Life)
เน้นการคุ้มครองระยะยาว จ่ายเบี้ยประกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง เช่น 5 ปี 10 ปี 15 ปี หรือ 20 ปี ให้การคุ้มครองเราตลอดชีพ หรือจนถึงอายุ 85 ปี 90 ปี หรือ 99 ปี เป็นต้น โดยที่ตลอดระยะเวลา ส่วนใหญ่จะไม่มีเงินคืน

4

ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term)
เน้นการคุ้มครองระยะสั้น โดยเลือกช่วงเวลาในการจ่ายเบี้ยและรับการคุ้มครองได้เอง ตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น 5 ปี / 10 ปี / 15 ปี เป็นต้น (อยากคุ้มครองกี่ปีก็จ่ายเบี้ยเท่ากับจำนวนปีนั้นๆ)

ประกันชีวิตแต่ละแบบต่างกันอย่างไร?

ข้อดี / ข้อเสีย ของประกันชีวิตแต่ละประเภท (เพศ อายุ และทุนประกันที่เท่ากัน)
ประเภทประกัน เบี้ยประกัน ข้อดี ข้อเสีย ความเหมาะสม
สะสมทรัพย์ แพงที่สุด
 • จ่ายผลตอบแทน , ครบระยะมีเงินคืน
 • บังคับออมระยะยาว
 • ผลตอบแทนต่ำ
 • คุ้มครองต่ำ
สร้างวินัยการออมระยะยาว
บำนาญ แพง
 • สร้างเงินยามเกษียณ
 • ให้สิทธิลดหย่อนภาษีเพิ่มเติม
 • ผลตอบแทนต่ำ
 • คุ้มครองต่ำ
 • เงินบํานาญหลังเกษียณ
 • สิทธิลดหย่อนภาษีเพิ่มเติม
ตลอดชีพ ค่อนข้างถูก
 • คุ้มครองระยะยาว จนถึงตลอดชีพ
 • ค่าเบี้ยประกันคงที่
 • ไม่มีผลตอบแทน
 • ต้องส่งเบี้ยระยะเวลานาน
 • สร้างความคุ้มครองระยะยาว
 • สร้างมรดกไว้ส่งต่อ
ชั่วระยะเวลา ถูกที่สุด
 • เลือกระยะเวลาคุ้มครองได้ตามที่เหมาะสม
 • เบี้ยถูกที่สุด
 • เบี้ยจ่ายทิ้ง ไม่ได้เงินคืน
 • ไม่มีผลตอบแทน
สร้างความคุ้มครองระยะสั้นถึงกลาง