ไม่มีรายการ

9 กองทุนเด่น กลุ่มหุ้นสุขภาพ (Global Healthcare)

23 พฤศจิกายน 2564


หลายประเทศเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไปแล้ว

โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้ว เช่น ญี่ปุ่น ตัวอย่างที่เห็นภาพชัดเจน

ไทยเองก็เช่นเดียวกัน คนรุ่น Gen X กำลังก้าวสู่ความสูงวัย

ความชราภาพมาพร้อมกับโรคภัยไข้เจ็บ

ต้องได้รับการดูแลและรักษามากกว่าคนวันอื่น

ตลอดจนโรคอุบัติใหม่ ที่ต้องใช้ความก้าวหน้าทางการแพทย์ป้องกัน แก้ไข และรักษา

เป็นที่มาของโอกาสในการลงทุนในกองทุนกลุ่มสุขภาพ (Global Healthcare) ที่เป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์ของโลก

ลงทุนกองไหนดี?

วันนี้ Lumpsum จะพาทุกคนไปหาคำตอบพร้อมกัน

ปะ!! ไปกันครับ

 

ทำไมหุ้นกลุ่มสุขภาพน่าสนใจลงทุน?

มี 2 เหตุผลหลัก คือ

1. โลกกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

ข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) มีการคาดการณ์ว่าจำนวนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 ต่อปี โดยในปี พ.ศ. 2573 คาดว่าจะมีจำนวนประชากรสูงอายุมากถึงประมาณ 1.4 พันล้านคนและจะเพิ่มขึ้นถึง 2 พันล้านคนในปี พ.ศ. 2593 ทวีปเอเชียจะมีประชากรสูงวัยมากที่สุดในโลก โดยคาดว่าสัดส่วนผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในทวีปเอเชียจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นประเทศที่มีประชากรสูงวัยมากที่สุดในโลกและถือเป็นประเทศแรกๆ ของโลกที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว (Super-aged Society)

สำหรับประเทศไทยนั้น จำนวนผู้สูงอายุมีตัวเลขเทียบเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศซึ่งถือว่ามีอัตราการเติบโตเป็นอันดับ 3 ในทวีปเอเชีย รองมาจากประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น โดยประเทศไทยได้เข้าใกล้สังคมสูงวัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548

2. การรักษาโรคเป็น 1 ในปัจจัย 4 จึงยากต่อการถูก Disrupt และเติบโตไปพร้อมกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งการเกิดโรคอุบัติใหม่ที่ต้องพัฒนาการรักษาและป้องกัน ซึ่งภาพชัดเจนที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้คือ COVID-19

 

ปัจจุบันมีกองทุนกลุ่ม Global Healthcare ทั้งหมด 48 กองทุน (ข้อมูลจาก Morningstar ณ วันที่ 10 พ.ย. 2564) โดยมี 9 กองทุน ที่ได้ 4 ดาวขึ้นไปตามการจัดอันดับของ Morningstar แบ่งเป็นกองทุนทั่วไป 6 กองทุน และกองทุน RMF อีก 3 กองทุน

 

จากทั้งหมด 9 กองทุน ที่ได้ 4 ดาวขึ้นไปตามการจัดอันดับของ Morningstar พบว่า มี 3 กองทุนที่ให้ผลตอบแทนโดดเด่น คือ กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged, กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่า และกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล โดย 1 ปีล่าสุดให้ผลตอบแทนระดับ 23.6% โดดเด่นกว่าอีก 6 กองทุนที่เหลือชัดเจน

ส่วนผลตอบแทนย้อนหลังระยะยาว พบว่า ทั้ง 3 กองทุนให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกันที่ระดับ 12-14% ต่อปี

 

นอกจากให้ผลตอบแทนโดดเด่นแล้ว 3 กองทุนดังต่อไปนี้ คือ กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged, กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่า และกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล ยังมีความเสี่ยงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อเทียบกับกองทุนในกลุ่มเดียวกันอีกด้วย สะท้อนได้จาก 3 มาตรวัดความเสี่ยง ทั้งค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ต่ำกว่าอีก 6 กองทุนที่เหลือ และมีค่า Sharpe Ratio ที่สูงกว่า

 

3 กองทุน RMF ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อและการขายคืน (ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ลงทุนระยะยาว) โดย SCBRMGHC มีค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (Total Expense Ratio) ต่ำสุดของกลุ่มกองทุน RMF

ส่วนกลุ่มกองทุนทั่วไป (ทั้งจ่ายและไม่จ่ายปันผล) โดยภาพรวมคิดค่าธรรมเนียมใกล้เคียงกัน แต่จะมีกองทุน KFHEALTH-A กับ KFHEALTH-D ที่เก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (Total Expense Ratio) ต่ำสุด

 

กองทุนกลุ่มหุ้นสุขภาพควรอยู่ตรงไหนของพอร์ต สัดส่วนเท่าไหร่ดี?

กองทุนกลุ่มหุ้นสุขภาพมีนโยบายการลงทุนที่กระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมเดียว จึงมีความเสี่ยงระดับ 7 (มากกว่า Index Fund ที่มีความเสี่ยงระดับ 6)

ดังนั้น หากจัดพอร์ตแบบ Core-Satellite Portfolio กองทุนกลุ่มหุ้นสุขภาพจึงลงทุนในส่วนเสริม (Satellite Portfolio) เพื่อหวังสร้างกำไรเพิ่มเติมจากส่วนหลัก (Core Portfolio) โดยควรลงทุนด้วยสัดส่วน 10-15% ของพอร์ตรวม

 

กองทุน Healthcare น่าลงทุนด้วย 2 เหตุผลหลัก คือ 1. โลกเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และ 2. การรักษาโรคเป็น 1 ในปัจจัย 4 ที่สำคัญ

สำหรับการเลือกกองทุน Healthcare ควรเลือกกองทุนที่ได้ 4 ดาวจาก Morningstar Rating™ ขึ้นไป (หรือ 3 ดาวขึ้นไป เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุน)

จากนั้นดูผลตอบแทน ความเสี่ยง และค่าธรรมเนียม

หากเลือกกองทุนได้แล้ว ควรจัดพอร์ตกองทุน Healthcare ในส่วนเสริม (Satellite Portfolio) เพื่อโอกาสสร้างกำไรส่วนเพิ่มจากส่วนหลัก (Core Portfolio)

 

แหล่งที่มา :

https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=30476

https://www.morningstarthailand.com/

 

 

สนใจโฆษณาติดต่อ :

👉 Tel: 081-773-6258 (จอย)

👉 Email: nardlada@lumpsum.in.th

บทความแนะนำล่าสุด


บทความอื่นๆที่น่าสนใจ