Welcome to Support

We're here to help

คู่มือออนไลน์

วางแผนการเงิน

อยากมีเงินใช้แบบไม่ลำบากไปตลอดชีวิต ต้องวางแผนอย่างเป็นระบบ แอปพลิเคชัน Lumpsum จะเริ่มต้นตรวจสอบว่าวันนี้คุณมีรายได้มากกว่ารายจ่ายหรือยัง? คุณมีเงินออมและเงินสำรองที่มากพอหรือไม่? คุณควรนำเงินออมที่มีมาจัดสรรลงทุนอย่างไร? เพื่อให้ได้ผลตอบแทนและเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ Lumpsum ยังสามารถวิเคราะห์แผนการเงินของคุณว่าสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้หรือไม่

ดาวน์โหลดคู่มือวิธีวางแผนการเงินกับ Lumpsum

ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

พื้นฐานสำคัญของการวางแผนการเงิน เริ่มต้นจากการจัดทำรายรับรายจ่ายประจำวัน Lumpsum ช่วยคุณได้เพียงแค่เลือกหัวข้อและใส่จำนวนเงินเข้าไปในระบบเพื่อทำการบันทึก สะดวกใช้งานง่าย สามารถเชื่อมต่อกับบัญชีธนาคารและบัตรเครดิตที่เข้าร่วมกับ Lumpsum เพื่อบันทึกรายรับรายจ่ายแบบอัตโนมัติได้อีกด้วย

ดาวน์โหลดคู่มือวิธีการใช้งานทำบัญชีรายรับรายจ่ายผ่าน Lumpsum