ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ Lumpsum


เมื่อผู้ใช้บริการเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน ถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน (“ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้”) ที่กำหนดดังต่อไปนี้ รวมทั้งที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชันนี้แล้วทั้งหมด โดยผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ที่กำหนดไว้นี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า ผู้ใช้บริการต้องเข้ามาตรวจสอบในแอปพลิเคชันเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยตนเอง หากผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการต่อไป ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ผู้ใช้บริการยืนยันว่าผู้ใช้บริการบรรลุนิติภาวะแล้วและมีความสามารถโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายที่จะยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้นี้ “แอปพลิเคชัน” จะหมายความถึง แอปพลิเคชัน Lumpum หรือชื่ออื่นที่บริษัทพิจารณาเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทเห็นสมควร ซึ่งแอปพลิเคชันนี้ ให้บริการโดยบริษัท อีฟิน เวลธ์ฟิต จำกัด (“อีฟิน เวลธ์”)

1. กรรมสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

 • บรรดาข้อมูลที่ปรากฏในแอปพลิเคชันนี้ทั้งหมด อาทิ ข้อความ การคำนวณ รูปภาพ ตารางข้อมูล กราฟวงกลม เครื่องหมายการค้า กราฟิกต่าง ๆ การออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชัน การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้บริการ (Interface) ข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โปรแกรมซอฟต์แวร์ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) เป็นสิทธิของอีฟิน เวลธ์ หรือผู้ให้อนุญาตแก่อีฟิน เวลธ์ ซึ่งเนื้อหาเหล่านั้นได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่น ๆ ตามกฎหมายของประเทศไทยและของประเทศอื่น ไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม และผู้ใช้บริการมีสิทธิเพียงเข้าดู ใช้งาน เพื่อประโยชน์ส่วนตัวและจะต้องไม่ใช้งานเพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือดำเนินการอื่นใดอันจะทำให้อีฟิน เวลธ์ต้องเสียประโยชน์เกินสมควร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอีฟิน เวลธ์ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ที่กำหนดไว้ในที่นี้ รวมทั้งข้อจำกัดเฉพาะเจาะจงอย่างอื่นที่ได้กำหนดหรืออาจกำหนดไว้สำหรับเนื้อหาบางประเภทตามที่ระบุไว้ในหน้าที่แสดงเนื้อหานั้นๆ ทั้งนี้การนำชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายอื่น ๆ ของอีฟิน เวลธ์รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่ปรากฏในแอปพลิเคชันนี้ไปใช้ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ท่านจะต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีฟิน เวลธ์ก่อนดำเนินการ
 • บรรดาชื่อทางการค้า ชื่อสินค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายอื่น ๆ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดที่ปรากฏในแอปพลิเคชันนี้ นอกเหนือจากสิ่งที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของอีฟิน เวลธ์ ซึ่งได้ถูกนำมาเรียบเรียงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของแอปพลิเคชันนี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตกแต่งรูปลักษณ์ของแอปพลิเคชัน โดยอีฟิน เวลธ์ในฐานะผู้ให้บริการแอปพลิเคชันไม่ได้มีเจตนากระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิในทางการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใด
 • บรรดาเนื้อหา ไฟล์ หรือเอกสารที่ปรากฏในแอปพลิเคชันนี้ ผู้ใช้บริการมีสิทธิเพียงเข้าดู ดาวน์โหลด อัพโหลดเนื้อหา และพิมพ์เนื้อหาดังกล่าว เฉพาะเพื่อประโยชน์แก่การใช้งานในทางส่วนตัวและต้องไม่ใช่การใช้งานที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้า และผู้ใช้บริการตกลงที่จะเก็บบรรดาข้อความซึ่งเกี่ยวกับการแสดงถึงลิขสิทธิ์และสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นใดที่ปรากฏในแอปพลิเคชันนี้ไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการต้องไม่ทำสำเนา หรือจัดเก็บ หรือดาวน์โหลดเนื้อหาไม่ว่าจะในรูปของเอกสารหรือในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดอันมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่ง โอน จัดทำ เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ ดัดแปลงสร้างงานที่พัฒนา นำออกแสดง แพร่กระจาย จำหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือโอนเนื้อหาใด ๆ ให้แก่บุคคลภายนอก ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือได้รับประโยชน์เป็นสิ่งตอบแทนอื่นใดหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากอีฟิน เวลธ์ก่อนดำเนินการ

2. ข้อสงวนสิทธิ์และข้อจำกัดความรับผิด

 • แอปพลิเคชันนี้มีขึ้นเพื่อเผยแพร่ ให้ข้อมูลวางแผนการเงินและจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายด้วยตนเอง ซึ่งเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการวางแผนการเงินและจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายเท่านั้น อีฟิน เวลธ์มิได้ให้คำแนะนำหรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย รวมทั้งไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้จ่ายซื้อหรือขายหรือการลงทุนใดๆ ที่ปรากฏในแอปพลิเคชันนี้ อีกทั้งไม่ให้ถือว่าอีฟิน เวลธ์เป็นนายหน้าหรือตัวแทนของผู้ใช้บริการ และไม่ให้ถือว่ามีความเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมใดๆ ระหว่างผู้ใช้บริการที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันนี้แต่อย่างใด ข้อมูลทั้งหมดที่มีในแอปพลิเคชันนี้ นำเสนอแบบ “ตามสภาพที่เป็นอยู่” อีฟิน เวลธ์ไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องใด ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันด้านความครบถ้วน ถูกต้องเหมาะสมความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาและข้อมูล หรือการรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้เนื้อหาหรือการใช้แอปพลิเคชันนี้ รวมถึงความเหมาะสมในการใช้งาน โดยอีฟิน เวลธ์ไม่รับผิดชอบในความสูญหาย หรือความเสียหายใดๆ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดจากการใช้แอปพลิเคชัน และ/หรือจากการนำเนื้อหาข้อมูลที่ปรากฏในแอปพลิเคชันนี้ไปใช้ในทุกกรณี ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง
 • อีฟิน เวลธ์ไม่รับรองว่าการเข้าถึง และการใช้แอปพลิเคชันนี้จะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง หรือปราศจากข้อผิดพลาด และอีฟิน เวลธ์ไม่รับรองว่าแอปพลิเคชันนี้ปราศจากซอฟต์แวร์หรือองค์ประกอบอันตรายที่มีจุดประสงค์มุ่งร้ายต่อระบบ หรือข้อมูลในระบบของผู้ใช้บริการ หรือไฟล์ซึ่งเป็นอันตรายอื่นๆ(รวมเรียกว่า “ความบกพร่อง”) ทั้งนี้ ไม่ว่าความบกพร่องดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากบุคคล หรือความขัดข้องทางเทคนิค หรือเหตุสุดวิสัยอย่างอื่น โดยอีฟิน เวลธ์ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือความสูญหายใด ๆ ที่เกิดจากความบกพร่องเหล่านั้นในทุกกรณี ผู้ใช้บริการตกลงจะใช้บริการแอปพลิเคชันโดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับสากลทั่วไปในการใช้อินเตอร์เนตและระบบเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ
 • อีฟิน เวลธ์สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการ ใช้บริการแอปพลิเคชันนี้ รวมถึงสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือระงับการให้บริการแอปพลิเคชันไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดและไม่ว่าในเวลาใดๆ แก่ผู้ใช้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น
 • บทความหรือเนื้อหาข้อมูลใด ๆ ที่นำมาเผยแพร่ในแอปพลิเคชันนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนแต่ละท่าน ซึ่งอีฟิน เวลธ์และ/หรือบริษัทสมาชิกได้รับอนุญาตให้นำมาเผยแพร่ สำหรับเนื้อหา ลิงก์เชื่อมโยง รูปภาพ หรือเรื่องอื่นใด ตลอดจนข้อคิดเห็น หรือทรรศนะที่อยู่ในบทความนั้นเป็นความคิดเห็นหรือทรรศนะของผู้เขียนแต่ละท่าน และไม่ได้เกี่ยวข้องกับอีฟิน เวลธ์หรือแสดงว่าอีฟิน เวลธ์เห็นพ้อง ยอมรับ หรือสนับสนุนความคิดเห็นดังกล่าว
 • นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้นี้ อีฟิน เวลธ์ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริการ พนักงานลูกจ้าง ตัวแทน หรือที่ปรึกษาของอีฟิน เวลธ์ จะไม่รับผิดในความผิดพลาดใดๆ ของแอปพลิเคชัน หรือจากข้อมูลเนื้อหาที่ปรากฏในแอปพลิเคชัน ตลอดจนไม่รับผิดในผลของการละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันนี้ ไม่ว่าจะเกิดจากสัญญา ละเมิด ประมาท หรือเหตุอื่นใดที่อาจจะเกิดขึ้น ถึงแม้ว่าอีฟิน เวลธ์จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม

3. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอื่น

แอปพลิเคชันนี้มีการเชื่อมโยงกับฟังก์ชัน (Functions) ฟีเจอร์ (Features) หรือเว็บไซต์ที่บุคคลอื่นเป็นผู้ให้บริการ (รวมเรียกว่า “เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง”) การเชื่อมโยงนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านเท่านั้น โดยเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้มิได้แสดงว่าได้รับการสนับสนุน หรืออยู่ภายใต้การควบคุม หรือความรับผิดชอบของอีฟิน เวลธ์ อีฟิน เวลธ์ไม่ได้ให้การรับรองในความถูกต้อง หรือความน่าเชื่อถือ หรือความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง และอีฟิน เวลธ์ไม่มีความรับผิดในความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ที่ท่านได้รับจากการใช้งานหรือเชื่อมโยงเว็บไซต์ดังกล่าว และขอให้ผู้ใช้บริการโปรดศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น

4. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันนี้ เช่น ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียน ข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชันของผู้ใช้บริการ และ/หรือข้อมูลอื่นใดของผู้ใช้บริการ ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

5. นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของแอปพลิเคชัน

อีฟิน เวลธ์ได้เลือกใช้เทคโนโลยี มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการทำธุรกรรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อป้องกันข้อมูลของผู้ใช้บริการในระหว่างการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายการสื่อสาร หรือจากการถูกโจรกรรมข้อมูลโดยบุคคลหรือเครือข่ายอื่นทุกระบบที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาเชื่อมต่อกับเครือข่ายของอีฟิน เวลธ์ เช่น Firewall และการเข้ารหัสแบบ Secured Socket Layer (SSL) เป็นต้น

6. รหัสผ่าน (Pin code)

 • ผู้ใช้บริการยอมรับว่าผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนและสร้างรหัสผ่านด้วยตนเอง (Pin code)
 • ในการใช้บริการแอปพลิเคชัน ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องระบุรหัสผ่าน (Pin code) ของตนเอง ในบาง ฟังก์ชัน (Functions) ฟีเจอร์ (Features) โดยผู้ใช้บริการตกลงเก็บรักษารหัสรหัสผ่าน (Pin code) ของตนเองไว้เป็นความลับ การทำรายการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการระบุรหัสผ่าน (Pin code) ของผู้ใช้บริการในแอปพลิเคชันนี้ ให้ถือว่าการกระทำดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์และเป็นการกระทำของผู้ใช้บริการเอง หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวทุกประการ และผู้ใช้บริการตกลงจะไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องให้อีฟิน เวลธ์รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแทนผู้ใช้บริการทุกกรณี
 • ท่านสามารถเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกรหัสผ่าน (Pin code) และ/หรือการใช้บริการแอปพลิเคชันนี้ได้ตลอดเวลาด้วยตนเองผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่อีฟิน เวลธ์กำหนด ทั้งนี้ อีฟิน เวลธ์ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนกระบวนการระงับหรือยกเลิกดังกล่าวมีผลสมบูรณ์

7. การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้

ในกรณีมีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ อีฟิน เวลธ์สงวนสิทธิที่จะระงับการเข้าถึงหรือยกเลิกการให้บริการใดๆ ที่มีขึ้นบนแอปพลิเคชันนี้ ทั้งนี้การระงับหรือยกเลิกดังกล่าวไม่ถือเป็นการตัดสิทธิอีฟิน เวลธ์ที่จะได้รับการเยียวยาตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้นี้ รวมถึงสิทธิอื่นใดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8. กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานแอปพลิเคชันนี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

1. วัตถุประสงค์ของการจัดให้มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • บังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ที่ผู้ใช้บริการให้ไว้โดยตรง ข้อมูลที่อีฟิน เวลธ์ได้รับจากการใช้บริการของผู้ใช้บริการ หรือข้อมูลที่อีฟิน เวลธ์ได้รับจากบุคคลที่สาม ทั้งข้อมูลที่อีฟิน เวลธ์มีอยู่ในปัจจุบันและที่อีฟิน เวลธ์จะได้รับในอนาคตอันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนสมัครใช้บริการ การเข้าถึง การใช้งานเนื้อหา ฟีเจอร์ เทคโนโลยี หรือฟังก์ชันต่าง ๆ ในแอปพลิเคชัน Lumpum ซึ่งอีฟิน เวลธ์เป็นผู้ให้บริการ
 • ชี้แจงรายละเอียดและวิธีการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ดังนั้น เมื่อผู้ใช้บริการได้ดำเนินการใด ๆเพื่อเข้าสู่แอปพลิเคชันนี้ ตลอดจนการเข้าถึงหรือใช้งานส่วนหนึ่งส่วนใดในแอปพลิเคชันนี้ ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดดังต่อไปนี้ รวมทั้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอีฟิน เวลธ์ที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชันนี้และที่ได้กำหนดไว้ในเว็บไซต์ที่ได้ฝากเว็บไซต์ไว้ที่ระบบของอีฟิน เวลธ์ (Web Hosting) (ถ้ามี) (รวมเรียกว่า “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า อีฟิน เวลธ์อาจดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการให้บริการและหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยอาจไม่ได้แจ้งหรือบอกกล่าวให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงควรติดตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ อย่างไรก็ดี อีฟิน เวลธ์จะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในแอปพลิเคชันนี้ หรือเว็บไซต์ที่ได้ฝากเว็บไซต์ไว้ที่ระบบของเรา (Web Hosting) (ถ้ามี) และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญอีฟิน เวลธ์จะพยายามแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ และเมื่อผู้ใช้บริการได้เข้าใช้งานแอปพลิเคชันนี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้วย่อมถือว่าผู้ใช้บริการตกลงยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดตามที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว

2. ข้อมูล และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

อีฟิน เวลธ์เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคโนยีต่าง ๆ เช่น คุกกี้ โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการที่อีฟิน เวลธ์เก็บรวบรวม ประกอบไปด้วย:

ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้ไว้โดยตรง: อีฟิน เวลธ์จะรวบรวมข้อมูลที่ผู้ใช้บริการส่งให้กับอีฟิน เวลธ์ เช่น ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการกรอกเมื่อลงทะเบียนสมัครใช้บริการ ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครสมาชิก และข้อมูลการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในบริการของอีฟิน เวลธ์ ข้อมูลการทำแบบสำรวจ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) หรือข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้แก้ไขปรับปรุงในข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ของผู้ใช้บริการ หรือข้อมูลที่ได้จากการที่ผู้ใช้บริการติดต่อกับอีฟิน เวลธ์หรือทีมงานของอีฟิน เวลธ์ หรือข้อมูลที่ได้จากบัญชีผู้ใช้งาน(Account) อื่น ๆ ที่อีฟิน เวลธ์มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการควบคุมดูแลอยู่ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลทุกชนิดที่แสดงบนหน้าประวัติผู้ใช้งานและหน้าการสมัครสมาชิก อาทิ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ประเทศ วันเกิด เพศ อายุ รูปถ่าย อีเมล เลขที่บัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต (ถ้ามี) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งาน ความสนใจ เพื่อจัดเก็บไว้กับบัญชี

ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการของผู้ใช้บริการ: อีฟิน เวลธ์จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ผู้ใช้บริการใช้และวิธีการใช้งานของท่าน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการใช้สำหรับการเข้าใช้งานบริการของอีฟิน เวลธ์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) และข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้บริการของอีฟิน เวลธ์ ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) จากการเข้าสู่ระบบของแอปพลิเคชันโดยตรง ข้อมูลรายการการทำธุรกรรม(Transaction Log) พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) ข้อมูลรายงานสถิติการเข้าบริการของอีฟิน เวลธ์ เวลาที่เยี่ยมชมบริการของอีฟิน เวลธ์ (Access Time) การใช้ฟังก์ชันต่างๆ ในบริการของอีฟิน เวลธ์ ตลอดจนข้อมูลการใช้งานและ/หรือข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) อื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับการบริการหรือธุรกรรม

3. การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

อีฟิน เวลธ์นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เพื่อประโยชน์ในการยืนยันหรือระบุตัวตนของผู้ใช้บริการเมื่อเข้าใช้งานบริการของอีฟิน เวลธ์ หรือเพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการของผู้ใช้บริการเพื่อการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการ การจัดการและการคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการงานด้านต่าง ๆ แก่ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง เช่น อีฟิน เวลธ์รวบรวมข้อมูลว่าผู้ใช้บริการใช้งานบริการของอีฟิน เวลธ์ในลักษณะใด ผู้ใช้บริการเข้าชมส่วนใด และใช้เวลาในหน้านั้นๆ นานเท่าใด และนำข้อมูลดังกล่าวไปทำการรวบรวม วิเคราะห์ และประเมินรูปแบบและลักษณะการใช้งาน รวมถึงดัดแปลงหรือดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย จัดทำสถิติ พัฒนาการให้บริการและจัดทำการตลาดหรือการโฆษณาเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดส่งเนื้อหา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและโปรโมชันต่างๆ ตลอดจนการให้คำแนะนำต่างๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การให้บริการต่างๆ ตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการ อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการ อีฟิน เวลธ์อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้และ/หรือจัดให้มีการสุ่มตรวจ การทดสอบการเข้าใช้งานโดยบุคคลอื่นเพื่อนำไปใช้จัดการความเสี่ยง ตรวจจับ ป้องกัน หรือขจัดการฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นการละเมิดกฎหมาย หรือข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของอีฟิน เวลธ์

นอกจากนี้ อีฟิน เวลธ์อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในการติดต่อผู้ใช้บริการ ผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ (SMS) อีเมลหรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางใดๆ เพื่อสอบถาม หรือแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ หรือตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของผู้ใช้บริการ หรือสำรวจความคิดเห็น หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของอีฟิน เวลธ์ตามที่จำเป็น ทั้งนี้ การที่ผู้ใช้บริการติดต่อสื่อสารกับอีฟิน เวลธ์หรือทีมงานของอีฟิน เวลธ์ถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า การติดต่อสื่อสารกับอีฟิน เวลธ์อาจมีการบันทึกเสียง หรือบันทึกรายละเอียดการติดต่อด้วยวิธีการใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีการบอกกล่าวหรือการเตือนเพิ่มเติม

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก

อีฟิน เวลธ์จะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลใดโดยปราศจากการอนุญาตจากผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ดี เพื่อประโยชน์ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 4. นี้ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมว่า อีฟิน เวลธ์อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้กับบริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือพันธมิตรซึ่งทำงานร่วมกับอีฟิน เวลธ์ หรือบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศ เช่น บุคคลที่อีฟิน เวลธ์ได้ว่าจ้างให้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในด้านต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น หรือเพื่อจัดทำสถิติ ปรับปรุงและพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัย รูปแบบการให้บริการและการเข้าถึงเนื้อหาต่าง ๆ ในบริการของอีฟิน เวลธ์ หรือเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของอีฟิน เวลธ์ โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว อีฟิน เวลธ์จะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่อีฟิน เวลธ์กำหนดไว้

นอกจากนี้ อีฟิน เวลธ์อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลการให้บริการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลผู้ใช้บริการ รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย อาทิ การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือเป็นการร้องขอจากหน่วยงานเอกชนหรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงในกรณีที่มีความจำเป็นตามสมควรในการบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ของอีฟิน เวลธ์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมบริษัท หรือการขายกิจการ อีฟิน เวลธ์อาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่อีฟิน เวลธ์เก็บรวบรวมไว้ไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้อง

5. ความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

อีฟิน เวลธ์ได้จัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีกลไกและเทคนิคที่เหมาะสม รวมทั้งจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของอีฟิน เวลธ์ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม อีฟิน เวลธ์ไม่อาจรับรองได้ว่าจะไม่มีความบกพร่องหรือความผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ดังนั้น อีฟิน เวลธ์จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธความรับผิดในความเสียหาย หรือสูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในทุกกรณี

6. การเข้าถึงและการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้บริการสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล และตั้งค่าการใช้งานของผู้ใช้บริการให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านของท่าน อย่างไรก็ตาม อีฟิน เวลธ์สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำร้องขอที่เสี่ยงต่อการละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานรายอื่น หรือไม่ปฏิบัติตามในกรณีที่สิ่งที่ผู้ใช้บริการนำเข้าสู่ระบบนั้นไม่สามารถปฏิบัติได้จริงไม่ว่ากรณีใด ๆ

นอกจากนี้ หลังจากที่ผู้ใช้บริการลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากระบบของอีฟิน เวลธ์ อีฟิน เวลธ์อาจจะยังไม่ลบสำเนาที่มีอยู่ออกจากเซิร์ฟเวอร์ (Server) หรือระบบสำรอง (Backup System) ของอีฟิน เวลธ์ในทันที เพื่อเป็นการป้องกันกรณีที่เกิดความขัดข้องของระบบ หรือกรณีที่เกิดจากจุดประสงค์มุ่งร้ายของบุคคลหรือซอฟต์แวร์อื่นใด

7. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก

บริการของอีฟิน เวลธ์อาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอก ซึ่งบุคคลภายนอกเหล่านั้นอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการ โดยอีฟิน เวลธ์ไม่สามารถรับผิดชอบในความปลอดภัย หรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใด ๆ ของผู้ใช้บริการที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว ผู้ใช้บริการควรใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

8. การใช้บังคับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีผลใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่อีฟิน เวลธ์เป็นผู้เก็บรวบรวม และผู้ใช้บริการตกลงให้อีฟิน เวลธ์มีสิทธิในการเก็บ รักษา และนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่อีฟิน เวลธ์ได้เก็บรวบรวมไว้แล้ว (หากมี) ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่อีฟิน เวลธ์จัดเก็บในปัจจุบัน และที่จะได้จัดเก็บในอนาคตไปใช้ หรือเปิดเผยแก่บุคคลอื่น ภายในขอบเขตตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้