นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Privacy Policy)
บริษัท อีฟิน เวลธ์ฟิต จำกัด

มีผลบังคับเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566

 • บริษัท อีฟิน เวลธ์ฟิต จำกัด (“บริษัท” หรือ “เรา” หรือ “ของเรา”) ได้คำนึงและเคารพความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่มี
 • ยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมกับเรา ไม่ว่าจะเป็นลงทะเบียนสมัครใช้บริการบุคคล การสมัครใช้บริการสมาชิกการใช้สินค้า
 • และบริการการเข้าถึงและใช้เนื้อหา ฟีเจอร์ เทคโนโลยี หรือฟังก์ชันที่ปรากฏในเว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์ม หรือแอปพลิเคชันของเราตลอดจนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • และแอปพลิเคชันของเรา ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่เราจะได้พัฒนาหรือจัดให้มีขึ้นในอนาคตและรวมถึงตัวแทนของผู้ใช้บริการ ผู้รับบริการ ผู้รับจ้างและคู่ค้าทางธุุรกิจ
 • ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา (จึงรวมเรียกว่า “ท่าน” หรือ “ของท่าน” หรือ “ผู้ใช้” )

 • ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) บริษัท อีฟิน เวลธ์ฟิต จำกัด ( “นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ” ) ฉบับนี้ขึ้น
 • โดยกำหนดให้มีหลักเกณฑ์ มาตรการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 • (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน และอยากให้ท่านได้เข้าใจ2562
 • อย่างถ่องแท้ว่าเรานำข้อมูลของท่านไปใช้อย่างไร และทำไมถึงนำไปใช้ ทั้งนี้ ความไว้วางใจ ความโปร่งใส และความซื่อสัตย์ถือเป็นมาตรฐานหลักของเราเพื่อให้เกิด
 • ความไว้วางและสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับทุกท่านในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

A. ขอบเขตการบังคับใช้

 • นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีผลใช้บังคับกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 • 1. ลูกค้าของบริษัท
 • ทุกท่านที่ทำธุรกรรมกับเรา ไม่ว่าจะเป็นลงทะเบียนสมัครใช้บริการ การสมัครใช้บริการสมาชิก การใช้สินค้าและบริการ การเข้าถึงและใช้เนื้อหา ฟีเจอร์ เทคโนโลยี
 • หรือฟังก์ชันที่ปรากฏในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา ตลอดจนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชันของเรา ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันในนาม “Lumpsum” และที่เรา
 • จะได้พัฒนาหรือจัดให้มีขึ้นในอนาคตได้ใช้ หรือได้ใช้บริการที่สถานที่บริการในบริษัทของเรา
 • 2. ผู้เข้าทำธุรกรรมกับบริษัท
 • ทุกท่านที่ได้ดำเนินธุรกรรมกับเรา ไม่ว่าจะเป็น ผู้ให้ความสนใจในบริการทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ผู้จัดจำหน่ายวัสดุ สินค้า หรืออุปกรณ์แก่ทางเรา บริษัท
 • อันรวมถึง พนักงานบริษัท ลูกจ้าง ผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายของนิติบุคคลที่ใช้บริการของบริษัท ที่ปรึกษาด้านวิชาชีพ รวมถึงกรรมการ ผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นของและ
 • ตัวแทนโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลดังกล่าว และบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมกับบริษัทหรือลูกค้าของบริษัท
 • 3. ผู้ให้บริการภายใต้บริษัท
 • ทุกท่านที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราโดยเป็นผู้ให้บริการในนามของเรา อาทิ ตัวแทนการให้บริการ ผู้ให้คำปรึกษา ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลคลาวด์ (Cloud)
 • ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น
 • 4. หน่วยงานราชการและที่ปรึกษากฎหมาย
 • ทุกท่านที่เป็นที่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานราชการ และบุคคลที่สามอื่น ๆ เพื่อเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย หรือเป็นที่ปรึกษา
 • กฎหมายของเรา
 • 5. ผู้เกี่ยวข้องอื่น
 • ทุกท่านที่ได้เข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันในนาม Lumpsum ของเรา หรือเข้าใช้บริการที่สถานที่บริการในบริษัทของเรา อันรวมถึง ผู้ลงทุนหรือโอนเงิน
 • ให้แก่หรือรับเงินจากลูกค้าของบริษัท หรือผู้อื่นที่อาจเกี่ยวข้อง ณ ที่นี้ ซึ่งทำให้บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ชำระ
 • บุคคลของท่าน

B. วัตถุประสงค์ของนโยบาย

 • โดยคำนิยาม “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านได้หรือที่ระบุตัวตนของท่านได้จากข้อมูลนั้น ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะ
 • ชื่อ สัญชาติ หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดของธนาคารและบัตรเครดิต ความสนใจส่วนบุคคล ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ภาพถ่ายของท่าน
 • หมายเลขประจำตัวที่หน่วยงานราชการออกให้แก่ท่าน ข้อมูลชีวภาพ (biometric) เชื้อชาติ วันเกิด สถานภาพสมรส ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลยานพาหนะและประกันภัย
 • ข้อมูลการทำธุรกรรม ข้อมูลการจ้างงาน ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการใช้งานผ่านแพลตฟอร์มหรือแอฟพลิเคชัน และประวัติการใช้งานผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ นั้น
 • ข้อมูลอื่นใดตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะประกาศกำหนด
 • เราจึงเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลสวนบุคคลนี้โดยอาศัยฐานความยินยอมของท่าน หรือฐาน
 • ตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้
 • (1) เราจะดำเนินการเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท หรือเพื่อปรับปรุงการใช้งาน หรือคุณภาพใน
 • การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทจะจัดเก็บและใช้ข้อมูล
 • ดังกล่าวตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลหรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น
 • กล่าวโดยละเอียดคือ โดยทั่วไปแล้ว เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการของเราหรือภาระผูกพันต่าง ๆ เท่าที่จำเป็นตาม
 • สมควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้ชี้แจงไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ โดยเราอาจเก็บรักษาข้อมูล
 • ที่เรามีเหตุอันควรเชื่อว่าอาจเป็นข้อพิพาท/คดีความ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ทำได้
 • (2) เราจะไม่กระทำการใด ๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม เว้นแต่
 • - ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
 • - เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือมีประกาศ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่ง จากหน่วยงานราชการที่ประสงค์
 • จะดำเนินการทางกฎหมายหรือในเรื่องราชการ
 • - เมื่อมีความจำเป็นในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินที่เป็นภัยแก่ชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของบุคคล หรือเมื่อมีความจำเป็นสำหรับผลประโยชน์ส่วนรวม เช่น
 • ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพื่อการติดตามผู้สัมผัส และเพื่อปกป้องชุมชนของพวกเรา

 • กล่าวโดยสรุป นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีขึ้นเพื่อเป็นการชี้แจงรายละเอียดและวิธีการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน โดยบริษัทอาจดำเนิน
 • การปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดดังต่อไปนี้ รวมทั้งที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์และ/หรือ
 • แอปพลิเคชัน หากมี ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการให้บริการและหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น
 • ท่านจึงควรติดตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ อย่างไรก็ดี บริษัทจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในหน้า
 • เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ เราจะแจ้งให้ท่านทราบ และในกรณีที่จำเป็นตามกฎหมาย เราอาจดำเนินการขอความยินยอม
 • เพิ่มเติมจากท่าน อนึ่ง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีขึ้นเพื่อบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนสมัครใช้บริการ การสมัครใช้บริการ
 • สมาชิกการใช้สินค้าและบริการ การเข้าถึงและใช้เนื้อหา ฟีเจอร์ เทคโนโลยี หรือฟังก์ชันที่ปรากฏในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนี้ ตลอดจนแอปพลิเคชันของบริษัททั้งที่มีอยู่
 • ในปัจจุบันและที่บริษัทจะได้พัฒนาหรือจัดให้มีขึ้นในอนาคต

C. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 • เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านในหลากหลายช่องทางและหลายประเภท ดังนี้
 • 1. แหล่งที่มาของข้อมูล เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านโดยตรงจากท่านหรือโดยอ้อมจากแหล่งที่มาอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงจากบริษัทในกลุ่ม efin บริษัทในท่าน
 • เครือ และบริษัทย่อย ผู้ให้บริการของเรา และพันธมิตรธุรกิจของเราซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ประเภทของข้อมูลที่เก็บจะขึ้นอยู่กับบริบทของปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรากับและ
 • บริการหรือสินค้าที่ท่านประสงค์จากเรา
 • (1) กรณีที่ท่านให้ข้อมูลโดยตรงกับเราทุกครั้งที่มีการดำเนินการทำธุรกรรมใด ๆ หรือกรอกข้อมูลเพื่อใช้งานผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันของเรา จะถือว่า
 • ท่านยินยอมเปิดเผยข้อมูลของตนเองให้เราทราบ อาทิ
 • - การให้ข้อมูลผู้ติดต่อหรือคู่สัญญาเพื่อทำธุรกรรม เช่น สัญญาให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน สัญญาเช่าซื้อ สัญญาซื้อขาย หรือการติดต่อซื้อขายต่อกัน
 • - การให้ข้อมูลหรือกรอกรายละเอียดข้อมูลหน้าประวัติส่วนตัวผู้ใช้งาน หรือใบคำขอใช้บริการ เช่น ชื่อสกุล ข้อมูลการติดต่อ อายุ เพศ สถานภาพสมรส อาชีพ
 • เลขบัญชีการชำระเงิน ข้อมูลรายได้ และข้อมูลอื่นที่ท่านสมัครใจให้เท่าที่จำเป็น
 • - การให้ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนหรือมีลักษณะที่อ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ข้อมูลหมายเลขประจำตัวประชาชน ความเชื่อทางศาสนา ข้อมูลโรคประจำตัว
 • ข้อมูลสุขภาพ ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
 • - การให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินท่านสมบัติของท่านในฐานะลูกจ้างหรือพนักงานบริษัท
 • - การยืนยันตัวตนของท่านผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น การลงชื่อเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ การส่งรูปถ่ายตัวเองของท่าน หรือ ข้อมูลบัตรชำระเงินซึ่งได้รับการยืนยัน
 • โดยบุคคลอื่น
 • (2) กรณีที่ท่านใช้งานแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันของเราทุกครั้งที่มีการเข้าใช้งานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันในนาม อยู่
 • Lumpsum หรือที่จะมีในภายภาคหน้า ประวัติการเข้าใช้งานดังกล่าวจะถือว่าท่านยินยอมให้เราเก็บข้อมูลการใช้งานของท่านโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่ท่านในระบบอาทิ
 • - การบันทึกตำแหน่งแผนที่ที่ท่านใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน
 • - ประวัติการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ
 • - ข้อมูลการชำระเงิน
 • - การสื่อสารโต้ตอบบทสนทนา การตอบรับ การประเมิน หรือการแสดงความคิดเห็น
 • - การยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน ทั้งการถ่ายรูปหรือการส่งหมายเลขยืนยันตัวตน
 • (3) กรณีท่านให้ข้อมูลบุคคลอื่นหรือบุคคลที่สามแก่เราในบางครั้ง ท่านอาจจะให้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคลอื่น ซึ่งท่านต้องท่านรับรองและ
 • รับประกันว่าท่านได้ โดย
 • (1) ได้แจ้งให้บุคคลอื่นรายนั้นทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ
 • (2) ได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราตามที่ระบุไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้
 • อย่างไรก็ดี ในกรณีที่เราดำเนินการดังกล่าว เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บนฐานของความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือเท่าที่กฎหมาย
 • อนุญาตให้กระทำได้เท่านั้น โดยบุคคลอื่นหรือบุคคลที่สามเป็นกรณีดังนี้
 • - กรณีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์เราไม่ได้มุ่งให้บริการแก่เด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี) และเราไม่ได้มีเจตนาที่จะเก็บ
 • รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหากเราทราบว่า
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยในบริการแล้วโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อลบ หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวตนได้ เว้นแต่กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ถูกเปิดเผยแก่เรา หรือมีเหตุผลสมควรตามกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนั้นให้ถือว่าท่านยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์นั้น และยอมรับและตกลงที่จะผูกพันต่อนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้และรับผิดชอบต่อการกระทำของผู้เยาว์มา ณ ที่นี้
 • - กรณีที่ท่านระบุบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น สมาชิกในครอบครัว ญาติ พี่น้อง คู่สมรส หรือเพื่อน
 • - กรณีที่ท่านระบุบุคคลเพื่อดำเนินการเป็นผู้รับการขนส่งหรือผู้รับผลประโยชน์จากการใช้บริการของเรา
 • 2.ประเภทของข้อมูล
 • (1) รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น คำนำหน้าชื่อ / ชื่อ, ชื่อกลาง, นามสกุล, นามแฝง (หากมี) / เพศ / วันเดือนปีเกิด / อายุ / การศึกษา / สถานภาพสมรส /
 • สัญชาติ
 • (2) รายละเอียดการติดต่อ เช่น ที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์ / ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่อยู่ตามที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชน / ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ / (social media)
 • หมายเลขโทรศัพท์ / หมายเลขโทรศัพท์มือถือ / หมายเลขโทรสาร / ชื่อของตัวแทนหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนในนามของลูกค้าของบริษัท / บัญชีสื่อสังคมออนไลน์
 • ซึ่งรวมถึงข้อมูลโปรไฟล์ภาพถ่าย และสิ่งระบุตัวตนอื่นสำหรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ / ที่อยู่สำหรับการติดต่อทางธุรกิจ / หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อทาง
 • ธุรกิจ /รายละเอียดการติดต่อของบุคคลอ้างอิง
 • (3) รายละเอียดที่ใช้ในการระบุตัวตนและการยืนยันตัวตน เช่น ภาพถ่าย / ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง /
 • หนังสือสำคัญ, บัตรประจำตัวคนต่างด้าว /ใบอนุญาตขับรถ / ลายมือชื่อ / หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี / ทะเบียนบ้าน
 • (4) รายละเอียดทางการเงินและข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของท่านกับบริษัท เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่าง ๆ ที่ท่านใช้อยู่ (เช่น บริการ / (เช่น
 • Lumpsum) / ช่องทางและวิธีการที่ท่านปฏิสัมพันธ์กับบริษัท / หมายเลขบัตรเครดิต/เดบิต / ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต / รายละเอียดบัญชีธนาคาร / รหัสสมาชิก
 • รหัสลูกค้า / ประเภทสมาชิก / ประเภทลูกค้า / หมายเลขบัตรแรบบิท / ชื่อบัญชีแรบบิทไลน์เพย์ / คะแนนเครดิตลูกค้า / ใบสมัครเกี่ยวกับการขอรับสินค้าและบริการ
 • แบบลงทะเบียนรับบริการ ใบสมัครขอรับบริการทางการเงินหรือประกันภัย) / เดือนที่เข้าเป็นสมาชิก/รับบริการ / และรายละเอียดการชำระเงิน / สำเนาบัญชีธนาคารหรือ
 • สมุดบัญชีธนาคาร / สถานะความเป็นลูกค้าของท่าน ประวัติการชำระเงิน บันทึกการทำธุรกรรม / ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมของท่าน
 • (5) ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น ข้อมูลในการสมัครขอรับสินเชื่อ / ข้อมูลสินเชื่อและสัญญาสินเชื่อ / ข้อมูลการใช้สินเชื่อ / ข้อมูลการชำระคืนเงินสินเชื่อ การผิดนัด
 • ชำระหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ / ข้อมูลการชำระเงิน / ข้อมูลการใช้บัตรและข้อมูลธุรกรรม (เช่น ข้อมูลและบันทึกการใช้และธุรกรรมบัตรแรบบิท / ข้อมูลธุรกรรมคะแนน
 • แรบบิทรีวอร์ดส / ข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Lead) และข้อมูลลูกค้าของแรบบิท แคร์) / ข้อมูลการตอบสนองต่อแคมเปญโฆษณา / รายละเอียดสลิปชำระเงินเกี่ยวกับ
 • เกี่ยวกับการรับเงินคืน จำนวนเงินที่รับคืน คะแนน วันและสถานที่ที่ใช้จ่าย หมายเลขการสั่งซื้อ/คำสั่งซื้อ วันที่นัดรับบริการ / ข้อร้องเรียนและข้อเรียกร้อง /
 • รายงานเหตุการณ์ / ข้อมูลการดำเนินการทางกฎหมาย / ข้อมูลสัญญา / ข้อมูลกรมธรรม์ ข้อมูลธุรกรรม/ ประวัติธุรกรรม สถานที่ สถานะธุรกรรม ธุรกรรมการขายที่
 • ผ่านมา / ข้อมูลการคาดการณ์ (เช่น คะแนนคาดการณ์เพื่อการกู้ยืมเงิน และคะแนนเครดิต (Credit Scoring)) และพฤติกรรมการใช้จ่าย ตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ ของสินค้าและบริการที่ได้ซื้อ
 • (6) ข้อมูลการวิจัยตลาด ข้อมูลการตลาดและยอดขาย เช่น การสำรวจความคิดเห็นลูกค้าข้อมูลและความเห็นที่แสดงออกเมื่อเข้าร่วมวิจัยตลาด (เช่น คำตอบ
 • ของท่านต่อคำถาม แบบสอบถาม คำร้องขอทราบข้อเสนอแนะ และการทำวิจัย) / รายละเอียดบริการที่ท่านได้รับและความต้องการของท่าน / ข้อสรุปเกี่ยวกับ
 • ท่านซึ่งอ้างอิงจากการติดต่อระหว่างท่านกับบริษัท / การสื่อสารที่ท่านต้องการ และรายละเอียดหรือเนื้อหาของการสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัท
 • (7) ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลทางเทคนิค ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ของท่าน และรายละเอียดทางเทคนิค เช่น ตำแหน่งจีพีเอสของท่าน / หมายเลข
 • ประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ Internet Portal Address (IP address) / รหัสอ้างอิงฮาร์ดแวร์ เช่น Universal Device Identifier (UDID) หรือ MAC Address /
 • รหัสอ้างอิงซอฟต์แวร์ เช่น ข้อมูลตัวระบุโฆษณาสำหรับระบบปฏิบัติการไอโอเอส (IDFA) / ข้อมูลตัวระบุโฆษณาสำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (AAID) เครือข่าย
 • รายละเอียดการเชื่อมต่อ รายละเอียดการเข้าถึง / การเข้าถึงการใช้บริการของระบบด้วยการพิสูจน์ตัวตนเพียงครั้งเดียว (SSO) / ข้อกำหนดเฉพาะทางเทคนิคและข้อมูล
 • เฉพาะที่ใช้ระบุตัวตน (เช่น สถานที่ตั้ง เว็บบีคอน (web beacon) ล็อก (log) ไอดี / บันทึกเวลาการเข้าใช้ระบบ /ระยะเวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์หรือคุกกี้ /ข้อมูล
 • การเข้าสู่ระบบประวัติการค้นหา รายละเอียดการค้นหา / ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ / ที่ตั้งและตำแหน่งของเขตเวลา / ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ปลั๊กอิน
 • ระบบและแพลตฟอร์มปฏิบัติการ และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม
 • (8) ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ เช่น ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง (เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำความรู้จักลูกค้า (Know Your Customer)
 • การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence) / ข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยง หรือการตรวจสอบการฟอกเงินและต่อต้าน
 • การก่อการร้าย
 • (9) ข้อมูลการเข้าใช้ การขอใช้บริการ และรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ เช่น ข้อมูลการเข้าใช้ระบบของบริษัท และแอปพลิเคชันของบริษัท / ชื่อบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน
 • และรหัสการยืนยันตัวตนอื่นใด / ความสนใจ ความต้องการ และกิจกรรมการใช้งาน / ข้อมูลรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหวแบบถ่ายทอดสด หรือบันทึกภาพเคลื่อนไหว/ เช่น
 • บริการประกันภัยในรูปแบบต่างๆ) รายงานข้อร้องเรียน/เหตุการณ์ และ/หรือข้อมูลการดำเนินการทางกฎหมาย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ เช่น วันที่และเวลาของ
 • ของเหตุการณ์ วันที่รายงาน สถานที่เกิดเหตุการณ์ ความเสียหายที่พบ รายละเอียดของเหตุการณ์ ยานพาหนะ (เช่น รายละเอียดยานพาหนะ เลขทะเบียนยานพาหนะ
 • ยี่ห้อและสี) รายละเอียดประกันภัย (เช่น เลขที่แจ้ง เลขที่ข้อเรียกร้อง หมายเลขกรมธรรม์ประกันภัย สำเนาหลักฐานการเรียกร้อง) ข้อมูลเกี่ยวกับบันทึกของตำรวจและ
 • รายงานที่สถานีตำรวจ รายงานประจำวันและสำเนาหลักฐานบันทึกรายงานประจำวัน สถานะของคู่กรณีหลังเกิดเหตุ (เช่น วันที่นัดชดใช้ค่าเสียหาย วิธีชำระค่าเสียหาย)
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของที่สูญหาย (เช่น วันที่ เวลา สถานที่ที่สูญหาย/เสียหายเกิดขึ้น) รายละเอียดของสิ่งของ (เช่น วันที่ เวลา สถานที่ที่สูญหาย วันที่ส่งคืนสิ่งของ
 • หมายเลขทะเบียนและข้อมูลอื่นใดตามประเภทของคำร้องเรียน) รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สิน (เช่น สถานที่ตั้งทรัพย์สิน รายละเอียดความเสียหายของทรัพย์สินมูลค่า
 • และข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับทรัพย์สิน)
 • (10) รายละเอียดการใช้งาน เช่น ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์ และบริการของท่าน เช่น การตั้งค่าแอปพลิเคชัน รายละเอียดและ
 • ราคาบริการ ประวัติการสั่งซื้อและจัดให้บริการ การเข้าร่วมแคมเปญทางการตลาด / ข้อมูลการใช้งานและการตอบสนองต่อการโฆษณาของบริษัท (รวมถึงเนื้อหาที่ท่าน
 • เข้าชม ลิงก์ที่กดเข้าชม และฟังก์ชันที่ท่านใช้)
 • (11) ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ภาพถ่าย / ลักษณะรูปพรรณสัณฐานบุคคล / การตรวจพบข้อสงสัยหรือกิจกรรมที่ผิดปกติ /
 • ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด / บันทึกวีดีโอ
 • (12) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนตามที่ปรากฏในเอกสารระบุตัวตน (เช่น ศาสนาบนบัตรประชาชนหรือหนังสือ
 • เดินทาง) / ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนจากการเรียกร้องหรือร้องเรียน การรายงานเหตุการณ์ และกระบวนการทางกฎหมาย (เพื่อรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขเรื่อง
 • เรื่องดังกล่าว) / ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนจากผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย (เช่น ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม การทุพพลภาพ)
 • / ข้อมูลทางชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือและการจดจำใบหน้า) และข้อมูลสุขภาพ
 • (13) ข้อมูลอื่น ๆ เช่น บันทึกการโต้ตอบและการสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัท ไม่ว่าจะในรูปแบบหรือวิธีใด ๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โทรศัพท์ อีเมล
 • ข้อความสนทนา และการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ (social media) / ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทไม่ว่าผ่านช่องทางใด ๆ

D. การจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 • โดยปกติแล้ว เราอาจจัดเก็บและใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไปข้างต้น ทั้งยังเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตาม
 • สัญญาที่มีต่อท่าน ตอบสนองคำร้องขอของท่าน สื่อสารกับท่าน ดำเนินการให้บริการลูกค้า และให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค ซึ่งเราอาศัยความยินยอมในการเก็บ
 • รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัท บริษัทในกลุ่ม efin ตลอดจนบริษัทในเครือ บริษัทย่อย และพันธมิตรทางธุรกิจที่คัดเลือกแล้วของบริษัทดังกล่าว

 • 1. ฐานการจัดเก็บละใช้ข้อมูล
 • หากท่านไม่ให้ข้อมูลของท่านกับเรา เราอาจไม่สามารถอำนวยความสะดวก ติดต่อสื่อสาร หรือให้บริการของเราบางส่วน หรือทั้งหมดแก่ท่านได้ ทั้งนี้เพื่อความ
 • ชัดเจนของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจใช้ข้อมูลจากฐานดังต่อไปนี้ด้วย
 • 1.1 โดยฐานอาศัยความยินยอม
 • (1) การตลาดและการติดต่อสื่อสาร: เพื่อการติดต่อสื่อสารด้านการตลาด การให้ข้อมูล ข้อเสนอพิเศษ เอกสารส่งเสริมการขาย การตลาดทางโทรศัพท์ สิทธิ
 • พิเศษ การโฆษณา จดหมายข่าว การตลาดและการติดต่อสื่อสารอื่นใด ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา บริษัทในกลุ่มนาม
 • efin, บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย ตลอดจนผู้ให้บริการของเรา และพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ซึ่งเราไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ได้ รวมถึงข้อมูล
 • ส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านจะถูกเก็บรวบรวมเพื่อนำไปวิเคราะห์และดำเนินการทางการตลาดส่สวนบุคคลด้วย
 • (2) การวิเคราะห์ข้อมูล: เพื่อให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล
 • (3) ธุรกิจอื่น ๆ : เพื่อประกอบธุรกิจอื่น ๆ ได้แก่ การตลาดดิจิทัล การธนาคารและการเงิน โปรแกรมสะสมแต้มและของรางวัล การให้คะแนนเครดิต
 • (Credit Scoring) การให้กู้ยืมเงิน ประกันภัย โทรคมนาคม การบริหารจัดการทรัพย์สิน การลงทุน การค้าปลีก พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงสินค้า
 • และบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ด้วย และ/หรือ
 • (4) ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวฯ
 • - ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวฯ ที่ปรากฏในเอกสารทางราชการ (เช่น ข้อมูลศาสนาที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชน) เพื่อระบุและยืนยันตัวตนของท่าน
 • - ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวฯ จากผลิตภัณฑ์หรือบริการเกี่ยวกับการประกันภัย เช่น ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ความทุพพลภาพความพิการ
 • เพื่อลงทะเบียนและให้ท่านใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการเกี่ยวกับการประกันภัยของ
 • - ข้อมูลทางชีวภาพ (เช่น การสแกนลายนิ้วมือและการจดจำใบหน้า) เพื่อกระบวนการในการตรวจสอบตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) และ
 • - ข้อมูลสุขภาพ: เพื่อดำเนินการทางธุรกรรมและให้บริการทางการเงินที่เกี่ยวกับการชำระเงิน (เช่น การจ่ายค่าสินไหมทดแทน)
 • (1) ฐานความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา: เพื่อการเริ่มต้นหรือการเข้าทำสัญญาหรือการปฏิบัติตามสัญญาของเราต่อท่าน
 • (2) ฐานความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย: เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเรา
 • (3) ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดบชอบด้วยกฎหมายของเราและบุคคลที่สามเพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของเราและบุคคลที่สาม: ทั้งนี้ เราจะดำเนินการให้เกิด
 • ความสมดุลระหว่างประโยชน์อันชอบธรรมของเราและบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง กับผลประโยชน์ของท่าน รวมถึงสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครอง
 • ข้อมูลส่วนบุคคล ของท่าน
 • (4) ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต: เพื่อการป้องกันหรือระงับยับยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลใด ๆ และ/หรือ
 • (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ: เพื่อการดำเนินภารกิจ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเหตุทางกฎหมายอื่น ๆ ที่
 • อนุญาตภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ตามแต่กรณี

2. วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บและใช้ข้อมูล

 • ทั้งนี้ ฐานของการเก็บรวมรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีได้ประกอบกันซึ่งอยู่กับบริบทของการปฏิสัมพันธ์ของท่านกับเราตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ
 • โดยเพื่อความชัดเจนเรา อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 • - เพื่อขายสินค้าและให้ใช้สินค้าและบริการ: เช่น ลงทะเบียน และ
 • - เพื่อให้สามารถใช้สินค้าหรือบริการของเรา
 • - เพื่อการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ หรือเพื่อการลงทะเบียนค้าปลีก/การค้า
 • - เพื่อให้สามารถใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และแพลตฟอร์มของเรา (เช่น เพื่อลงทะเบียนผ่านช่องทางของ Lumpsum),
 • - เพื่อจัดทำใบเสนอราคาและค่าธรรมเนียมสำหรับสินค้าและบริการของเราให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีค่าธรรมเนียม,
 • - เพื่อเปรียบเทียบราคาสินค้าและบริการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และ/หรือ การประกันภัย ของพันธมิตรทางธุรกิจ
 • ของเรา,
 • - เพื่อส่งคำร้องขอสินค้าหรือบริการ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่านไปยังพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อการอนุมัติหรือรับประกันภัย, เพื่อจัดส่ง/รับเอกสารสัญญา
 • และจัดส่งใบเสนอราคาเบี้ยประกันสำหรับการต่ออายุประกันรายปีตามข้อมูลที่ได้เคยให้ไว้ เมื่อท่านได้ขอใบเสนอราคาเบี้ยประกัน,
 • - เพื่อเข้าทำสัญญาและจัดการนิติสัมพันธ์ระหว่างเรากับท่าน,
 • - เพื่อสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ เกี่ยวกับบริการหรือสินค้าดังกล่าว,
 • - เพื่อขายสินค้าหรือบริการของเราผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์,
 • - เพื่อค้าส่งสินค้าหรือบริการของเราแก่ลูกค้าองค์กรของเรา,
 • - เพื่อให้บริการสื่อออนไลน์และการตลาดดิจิทัล,
 • - เพื่อประมวลธุรกรรมระหว่างท่านและพันธมิตรทางธุรกิจของเรา,
 • - เพื่อจัดการการจองและเพื่อการดำเนินธุรกรรมทางการเงิน ตลอดจนบริการที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบ การพิสูจน์ยืนยัน และการ
 • ยกเลิกธุรกรรม,
 • - เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ การจัดส่ง การระงับชั่วคราว การทดแทน การชดเชยเงินคืน การคืน และการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการของท่าน และเพื่อ
 • ให้การบริการลูกค้าซึ่งรวมถึง Call Center
 • - เพื่อการติดต่อสื่อสารด้านการตลาด: เช่น เพื่อการติดต่อสื่อสารด้านการตลาด การให้ข้อมูล ข้อเสนอพิเศษ เอกสารส่งเสริมการขาย การตลาดทางโทรศัพท์
 • สิทธิพิเศษ การโฆษณา จดหมายข่าว การตลาดและการติดต่อสื่อสารอื่นใด ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เกี่ยวกับสินค้าและบริการจากเรา บริษัทในกลุ่ม efin
 • บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งอยู่ในขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้
 • - เพื่อเสนอโปรโมชั่น ข้อเสนอพิเศษ โปรแกรมสะสมแต้มและของรางวัล การจับรางวัล การแข่งขัน และข้อเสนออื่น ๆ แก่ท่าน: เช่น เพื่อให้ท่านสามารถเข้าร่วมการส่ง
 • เสริมการขาย แคมเปญส่งเสริมการขาย ข้อเสนอพิเศษ ข้อเสนอส่งเสริมการขาย โปรแกรมสะสมแต้ม โปรแกรมลงทะเบียนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา การชิงโชค
 • สิทธิพิเศษ การจับรางวัล การเข้าร่วมแข่งขัน และข้อเสนออื่น ๆ (เช่น เพื่อส่งอีเมลแจ้งเตือน) งานอีเว้นท์ และงานสัมมนา ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อดำเนินการและบริหารจัดการ
 • ด้านการบัญชีการลงทะเบียน การลงทะเบียนรับของขวัญ การลงทะเบียนเข้าร่วมงานอีเว้นท์ เพื่อประมวลผลการเก็บ เพิ่ม แลกเปลี่ยน ได้รับ ใช้สิทธิแลก และโอนคะแนน
 • สะสมเพื่อประเมินประวัติผู้ใช้งานทั้งหมดทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ และเพื่อให้และออกบัตรกำนัล บัตรของขวัญ และใบแจ้งหนี้
 • - เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน: เช่น เพื่อให้ข้อมูล สื่อสารทางการตลาด แคมเปญโฆษณา การโฆษณา การแจ้งเตือนที่จำเป็น ข้อเสนอพิเศษ สิทธิประโยชน์ และเอกสาร
 • ส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการของเราแก่ท่าน, เพื่อส่งข่าวสาร จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความการตลาด และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า บริการ แบรนด์ และการ
 • ดำเนินงานต่างๆ แก่ท่าน
 • - เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์: เช่น เพื่อติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ได้รับจากเรา บริษัทในกลุ่ม efin บริษัทในเครือและบริษัทย่อยผู้ให้บริการของ
 • เรา ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจของเรา, เพื่อดูแลบริการลูกค้า Call Center และ/หรือ สายด่วนตอบข้อซักถาม คำขอ ผลตอบรับ ข้อร้องเรียน ข้อเรียกร้อง ข้อพิพาท
 • หรือการชดเชยค่าเสียหาย, เพื่อให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและจัดการกับปัญหาทางเทคนิค, เพื่อประมวลผลและปรับปรุงข้อมูล และเพื่ออำนวยความ
 • สะดวกในการใช้สินค้าและบริการ
 • - เพื่อการตรวจสอบ แจกแจง และวิเคราะห์ข้อมูล: เช่น เพื่อวัดการมีส่วนร่วมกับสินค้าและบริการ เพื่อตรวจสอบและจับคู่ข้อมูล แจกแจงข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
 • เพื่อวิจัยด้านการตลาด สำรวจ ประเมิน พฤติกรรม สถิติ และการแบ่งส่วนตลาด แนวโน้มและรูปแบบการบริโภค เพื่อรู้จักลูกค้าของเราให้มากขึ้นและเข้าใจลูกค้าของ
 • เรา เพื่อพัฒนาการดำเนินงานทางธุรกิจ เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของเราให้ตรงกับความชื่นชอบเฉพาะตัวของลูกค้าของเราได้ดียิ่งขึ้น เพื่อประเมินประสิทธิภาพแคมเปญ
 • ส่งเสริมการขายของเรา เพื่อระบุและแก้ปัญหาในสินค้าและบริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาข้อมูลเชิงคุณภาพให้ดีขึ้น เพื่อทราบว่าท่านมีความสัมพันธ์
 • กับพันธมิตรทางธุรกิจอยู่หรือไม่ และเพื่อให้บริการกิจกรรมทางการตลาดแบบ Lead Generation กับพันธมิตรทางธุรกิจของเราผ่านทางเฟซบุ๊กหรือหน้าลงทะเบียนร่วม
 • หรือโซเชียลมีเดียหรือแพลตฟอร์มสื่อสารอื่นใด
 • - เพื่อคัดสรรและเสนอสินค้าหรือบริการที่น่าจะอยู่ในความสนใจและเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท่าน: เช่น เพื่อให้บริษัท บริษัทในกลุ่ม efin บริษัทในเครือ และ
 • บริษัทย่อย ผู้ให้บริการ ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจของเราใช้ผลลัพธ์จากการตรวจสอบและจับคู่ข้อมูล การแจกแจงข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำเสนอสินค้าและ
 • บริการของเราที่อาจอยู่ในความสนใจของแต่ละท่าน, เพื่อระบุความชื่นชอบของแต่ละท่านและมอบประสบการณ์แบบเฉพาะตัวให้กับแต่ละท่าน และเพื่อพัฒนาเนื้อหาบทความ
 • ในอนาคตให้ตรงกับความสนใจของแต่ละท่าน โดยอยู่ในขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้
 • - เพื่อพัฒนาการดำเนินงานทางธุรกิจ สินค้า และบริการ: เช่น เพื่อประเมินผล พัฒนา จัดการ และปรับปรุงบริการ สินค้า ระบบ และการดำเนินงานทางธุรกิจที่มีอยู่
 • ในปัจจุบัน ตลอดจนออกแบบบริการ สินค้า ระบบ และการดำเนินงานทางธุรกิจใหม่ ให้แก่ลูกค้าทั้งหมดของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลูกค้าของบริษัทในกลุ่ม efin
 • บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย ผู้ให้บริการของเรา ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เพื่อติดตามผลธุรกรรมการซื้อขายของท่าน (การติดตามการขาย) เพื่อพัฒนา
 • การบริการของเรา เพื่อระบุและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ, เพื่อจัดทำรายงานรวมแบบไม่ระบุชื่อ และวัดผลการดำเนินงานของสินค้าที่เป็นวัตถุ ทรัพย์สินดิจิทัลและแคมเปญ
 • การตลาด และเพื่อจัดการ ดำเนินการ และดูแลรักษาระบบการชำระเงินของเรา ทั้งนี้ เราอาจมีการฟังการสนทนา และ/หรือ บันทึกสายการสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อฝึก
 • อบรมพนักงานของเราและพัฒนาการให้บริการของเรา
 • - เพื่อรู้จักท่านให้มากขึ้น: เช่น เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ท่านได้รับจากเรา บริษัทในกลุ่ม efin บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย ตลอดจนผู้ให้บริการ และ
 • พันธมิตรทางธุรกิจของเรา และสินค้าและบริการอื่น ๆ ที่แต่ละท่านอาจสนใจรับให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงการแจกแจงข้อมูลจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ของ
 • ท่าน เช่น พิจารณาจากประเภทของสินค้าและบริการที่ท่านได้ใช้หรือพิจารณาจากความพึงพอใจของแต่ละท่านที่จะได้รับการติดต่อ และเรื่องอื่นๆ
 • - เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และแพลตฟอร์มของเรา: เช่น เพื่อบริหารจัดการ ดำเนินการ ติดตาม สังเกต
 • และจัดการเว็บไซต์ แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และแพลตฟอร์มของเราเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและเพื่อให้เว็บไซต์ แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • และแพลตฟอร์ม สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย, เพื่ออำนวยความสะดวกและทำให้ประสบการณ์ของผู้ใช้เว็บไซต์แอปพลิเคชันสำหรับ
 • อุปกรณ์เคลื่อนที่ และแพลตฟอร์มของเราดียิ่งขึ้น และเพื่อพัฒนาแผนผังและเนื้อหาเว็บไซต์ แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และแพลตฟอร์มของเรา
 • - เพื่อจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ: เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการธุรกิจของเรา ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา การจัดการระบบ
 • การสื่อสาร การดำเนินการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการธุรกิจภายใน
 • ตามข้อกำหนด นโยบาย และขั้นตอนเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการภายใน และเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลของเราให้เป็นปัจจุบัน
 • - เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบและการกำกับดูแล: เช่น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งอาจรวมถึงคำสั่ง
 • ของเจ้าหน้าที่รัฐภายนอกประเทศไทย และ/หรือ ให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานกำกับดูแล เจ้าหน้าที่รัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เมื่อเรามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
 • เรามีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตาม และเมื่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย
 • หรือคำสั่งของรัฐดังกล่าว ซึ่งหมายรวมถึง การออกใบกำกับภาษีหรือแบบแสดงรายการภาษีเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการชำระ
 • เงินอิเล็กทรอนิกส์(e-Payment) การเงิน และการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, เพื่อบันทึกและดูแลการติดต่อสื่อสาร เพื่อการเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ภาษีอากร
 • หน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจให้บริการทางการเงิน หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลและหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ ตลอดจนเพื่อการสืบสวนหรือป้องกันอาชญากรรม
 • เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“สำนักงาน คปภ.”)
 • กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคปภ. ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียด
 • เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. ( www.oic.or.th )
 • - เพื่อปกป้องประโยชน์ของเรา: เช่น เพื่อรักษาความปลอดภัยและคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจของเรา เพื่อใช้สิทธิหรือปกป้องประโยชน์ของเราเมื่อมีความจำเป็น
 • และกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ เช่น เพื่อรักษาความปลอดภัยและความซื่อตรงในการดำเนินธุรกิจของเรา เพื่อใช้สิทธิของเราหรือปกป้องประโยชน์ของเราเมื่อมี
 • ความจำเป็นและเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น เพี่อสืบหา ป้องกัน และตอบสนองต่อข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการฉ้อฉล การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
 • หรือการฝ่าฝืนกฎหมายอื่น ๆ เพื่อจัดการและป้องกันความสูญเสียต่อสินทรัพย์และทรัพย์สินของเรา เพื่อประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา เพื่อ
 • จัดทำรายงานเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเราต่อบริษัทในกลุ่ม efin บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย ผู้ให้บริการของเรา ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสืบหาและ
 • ป้องกันการประพฤติมิชอบภายในอาคารสถานที่ของเรา, เพื่อติดตามเหตุการณ์ต่าง ๆ, เพื่อป้องกันและรายงานการกระทำความผิดทางอาญาและเพื่อรักษาความ
 • - เพื่อสืบหา ยับยั้ง และป้องกันการฉ้อฉล/การกระทำผิดกฎหมาย: เช่น เพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตน และเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบอื่น ๆ (เช่น
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับธุรกิจการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) การเงิน การประกันภัย และการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 • เพื่อปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบตัวตนลูกค้า (KYC) หรือกระบวนการตรวจสอบตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) และเพื่อป้องกันการฉ้อฉลตลอดจนธุรกรรมที่
 • ต้องสงสัย) ซึ่งหมายรวมถึง เพื่อดำเนินการตรวจสอบรายชื่อที่อยู่ภายใต้มาตรการลงโทษหรือคว่ำบาตร (Sanction List) การตรวจสอบภายในและบันทึกภายใน
 • การบริหารจัดการทรัพย์สิน ระบบและมาตรการควบคุมทางธุรกิจอื่น ๆ
 • - เพื่อโอนในกรณีที่มีการควบรวมกิจการ: เช่น เมื่อมีการขาย โอน ควบรวมกิจการ ปรับโครงสร้างองค์กร หรือเหตุการณ์อื่นในทำนองเดียวกัน เราอาจมีการโอน
 • ข้อมูลส่วนบุคคล ไปยังบุคคลอื่นใดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ ความเสี่ยง: เช่น เพื่อดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ตรวจสอบ และ
 • ประเมินความเสี่ยง เพื่อตรวจสอบเครดิตและสอบทานสถานะทางการเงินของลูกค้า และ/หรือ ชีวิต: เช่น เพื่อป้องกันหรือระงับยับยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ
 • ของบุคคลใด ๆ เมื่อเรามีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง หรือเพื่อการเข้าทำสัญญากับท่านหาก
 • ท่านไม่ประสงค์ให้ข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านกับเราเมื่อมีการร้องขอ เราอาจไม่สามารถให้ (หรืออาจต้องยุติการให้) สินค้าและบริการของเราแก่ท่าน

3. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูส่วนบุคคล

 • เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคค ของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่เราได้รับข้อมูล และเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของเราตามกฎหมายและ
 • กฎระเบียบ อย่างไรก็ตาม เราอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านไว้เป็นระยะเวลานานกว่านั้นเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

E. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 • เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สามที่จะกล่าวดังต่อไปนี้ซึ่งสามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามวัตถุประสงค์ภายใต้
 • นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราฉบับนี้ อนึ่ง บุคคลที่สามดังกล่าวอาจมีภูมิลำเนาอยู่ในหรือนอกประเทศไทย โดยท่านสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ
 • บุคคลที่สามดังกล่าว เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมว่าบุคคลที่สามดังกล่าวได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร เพื่อความจำเป็นและเพื่อวัตถุประสงค์
 • ที่ได้ระบุไปข้างต้นแล้ว โดยบุคคลที่สามที่ว่านี้ให้หมายรวมถึงบุคคลหรือในกรณี ดังต่อไปนี้
 • 1. บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด
 • เราอาจเปิดเผยข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมให้แก่ บริษัท ออนไลนแอสเซ็ท จำกัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม efin เพื่อวัตถุประสงค์แห่งนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้
 • เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
 • 2. ผู้ให้บริการของเรา
 • เราอาจเปิดเผยข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมให้แก่ บริษัท ตัวแทน หรือผู้รับจ้างรายอื่นเพื่อให้บริการในนามของเราหรือเพื่อช่วยเราในการจัดส่งสินค้าและบริการให้แก่ท่าน
 • ดังนั้น เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล ให้แก่บุคคลดังนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
 • (1) ผู้ให้บริการและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • (2) ผู้ให้บริการโกดังสินค้าและการขนส่งสินค้า
 • (3) ผู้ให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและระบบคลาวด์
 • (4) ผู้ให้บริการตรวจสอบ แจกแจง และวิเคราะห์ข้อมูล
 • (5) ผู้ให้บริการด้านการตลาด การโฆษณา และการสื่อสาร
 • (6) ผู้ให้บริการศึกษาวิจัย
 • (7) ผู้ให้บริการสำรวจ
 • (8) ผู้จัดแคมเปญโฆษณาและงานอีเว้นท์
 • (9) ผู้ให้บริการการขายทางโทรศัพท์
 • (10) ผู้ให้บริการ Call Center
 • (11) ผู้ให้บริการการชำระเงิน ระบบการชำระเงิน การพิสูจน์ตัวตน
 • (12) ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการ
 • (13) ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร
 • (14) ผู้ให้บริการข้อมูลเครดิตที่ได้รับอนุญาต
 • (15) ผู้ให้บริการที่ปรึกษาทางการแพทย์
 • (16) ผู้ให้บริการระบบขนส่ง

 • ภายในช่วงระยะเวลาที่ให้บริการ ผู้ให้บริการดังกล่าวอาจมีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ดี เราจะให้ผู้ให้บริการดังกล่าวเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เท่า
 • ที่จำเป็นเพื่อการให้บริการเท่านั้น โดยเราจะขอให้ผู้ให้บริการไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ทั้งนี้ เราจะทำให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการทุกรายที่เราทำงาน
 • ด้วยจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความปลอดภัย และหากมีใบอนุญาตประกอบการให้บริการในการรับรอบรองใด เราจะนำมาแสดงให้ท่านทราบให้เป็นที่ชัดเจน
 • และน่าเชื่อถือ
 • 3. พันธมิตรทางธุรกิจของเรา
 • เราอาจเปิดเผยข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมให้แก่ กลุ่มบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ในลิงก์นี้ lumpsum.in.th/Service/partners ซึ่งรวมแต่ไม่จำกัดเพียง
 • (1) ผู้ให้บริการการตลาดดิจิทัล
 • (2) ผู้ให้บริการด้านการธนาคารและการเงิน
 • (3) ผู้ประกอบธุรกิจโปรแกรมสะสมแต้มและของรางวัล
 • (4) ผู้ให้บริการด้านการประกันภัย
 • (5) ผู้ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมและการสื่อสาร
 • (6) ผู้ประกอบอาชีพทางการเงิน
 • (7) ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการทรัพย์สิน
 • (8) ผู้ให้บริการด้านการลงทุน
 • (9) ผู้ประกอบการค้าปลีก
 • (10) ผู้ประกอบการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • (11) ผู้ลงทุน
 • (12) พันธมิตรในโปรแกรมร่วมลงทะเบียน
 • (13) คูพันธมิตรที่ใช้แบรนด์ร่วม เช่น ธนาคาร
 • (14) พันธมิตรที่เราแนะนำซึ่งอาจร่วมกับเราในการเสนอสินค้าหรือบริการ และบริษัทในเครือ ผู้ให้บริการกิจกรรมทางการตลาดแบบ Lead Generation
 • (15) พันธมิตรทางธุรกิจที่เราให้บริการกิจกรรมทางการตลาดแบบ Lead Generation
 • (16) หน่วยงานศึกษาวิจัย
 • (17) พันธมิตรที่สำรวจตลาดรวมถึงลูกค้าของพันธมิตรนั้น
 • (18) ตัวแทนหรือเอเจนซี่สื่อโฆษณา เพื่อทำการศึกษาวิจัยด้านการตลาด สำรวจ ประเมิน พฤติกรรม สถิติ และการแบ่งส่วนตลาด แนวโน้มและรูปแบบการบริโภค
 • ผู้รายงานเพื่อโฆษณาแคมเปญการตลาดของเรา
 • (19) ผู้ประกอบอาชีพทางการเงินอิสระ ซึ่งให้ใบเสนอราคาสำหรับสินค้าหรือบริการทางการเงิน และ/หรือ การประกันภัยตามที่ร้องขอ และดำเนินกระบวนการรับ
 • ประกันภัย
 • (20) ผู้รับประกันภัยต่อซึ่งช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจของเราและลดความเสี่ยงภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่รับทำโดยกระจายความเสี่ยงไปยังสถาบันอื่น ๆ
 • หน่วยงานสอบสวนข้อเรียกร้องเพื่อป้องกันและตรวจจับการฉ้อโกง และการใช้สิทธิข้อเรียกร้องเกินจริง
 • (21) นายหน้าประกันภัย และ/หรือ ตัวแทนประกันภัยในประเทศไทยโดยที่พันธมิตรทางธุรกิจผู้รับข้อมูลนั้นตกลงที่จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล ในลักษณะที่
 • สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
 • 4. เว็บไซต์เครือข่ายสังคม
 • เราอาจเปิดเผยข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมให้แก่ เว็บไซต์เครือข่ายสังคม เนื่องจากเราอนุญาตให้ท่านลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเราโดยไม่ต้องกรอก
 • แบบฟอร์ม หากท่านลงชื่อเข้าใช้งานโดยใช้ระบบการลงชื่อเข้าใช้งานของเว็บไซต์เครือข่ายสังคม ถือว่าท่านได้ให้อำนาจโดยชัดแจ้งแก่เราในการเข้าถึงและจัดเก็บ
 • ข้อมูลที่เป็นสาธารณะในบัญชีเครือข่ายสังคมของท่าน (เช่น เฟซบุ๊ก กูเกิล อินสตาแกรม) รวมทั้งข้อมูลอื่นที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งานระบบเครือข่ายสังคมที่ได้
 • ลงชื่อเข้าใช้งาน นอกจากนี้ เราอาจมีการสื่อสารโดยนำอีเมลของท่านไปยังเครือข่ายสังคม เพื่อพิจารณาว่าท่านเป็นผู้ใช้งานในเครือข่ายสังคมนั้นอยู่แล้วหรือไม่
 • และเพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องบนบัญชีเครือข่ายสังคมของท่านตามที่เหมาะสม
 • เราอาจมีความร่วมมือกับบุคคลที่สามที่อนุญาตให้ท่านลงทะเบียนเข้าใช้บริการหรือเข้าร่วมการส่งเสริมการขายของบุคคลดังกล่าว ตัวอย่างเช่น บางบริษัท
 • อนุญาตให้ท่านใช้หมายเลขโปรแกรมสะสมแต้ม หรือชื่อเข้าใช้บริการออนไลน์ของท่านเพื่อรับบริการหรือลงทะเบียนเพื่อรับบริการของบุคคลที่สามดังกล่าวนอกจากนี้
 • ผู้ให้บริการบัญชีเครือข่ายสังคมของท่านยังได้ยินยอมให้ท่านเชื่อมต่อบัญชีเครือข่ายสังคมของท่านเข้ากับบัญชีบริการออนไลน์ของท่านหรือลงชื่อเข้าใช้บัญชีบริการออนไลน์ของท่านจากบัญชีเครือข่ายสังคมของท่าน เมื่อท่านลงทะเบียนเข้ารับบริการเหล่านั้น เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สามดังกล่าว
 • หากท่านไม่ประสงค์ที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะเช่นนี้ โปรดอย่าให้หมายเลขหรือชื่อบัญชีโปรแกรมสะสมแต้มหรือรางวัลแก่บุคคลที่สาม โปรด
 • อย่าใช้บัญชีบริการออนไลน์เพื่อลงทะเบียนรับการส่งเสริมการขายของบุคคลที่สาม และโปรดอย่าเชื่อมต่อบัญชีบริการออนไลน์ของท่านกับบัญชีบริการของบุคคลที่สาม ข้อมูลที่มีการแบ่งปันกันในลักษณะนี้จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม แต่จะไม่ตกอยู่ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ฉบับนี้
 • 5. บุคคลที่ภายนอกที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
 • เราอาจเปิดเผยข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย การดำเนินคดีทางศาล คำสั่งศาล หมายเรียก หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่น ๆ โดยหน่วยงานที่
 • บังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกำกับดูแล เจ้าหน้าที่ของรัฐ สถานทูต สถานกงสุล หรือบุคคลอื่นใดที่เราเชื่อว่าจำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ หรือเพื่อปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลที่สาม หรือความปลอดภัยของบุคคลใด ๆ หรือเพื่อสืบหา ป้องกัน หรือจัดการกับปัญหาการฉ้อโกง ความมั่นคง หรือความปลอดภัย (เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกรมสรรพากร)
 • เราอาจต้องเปิดเผยที่เราเก็บรวบรวมให้แก่บุคคลภายนอกหากมีหลักฐานแสดงชัดเจนตามกฎหมาย เช่น ลูกค้า บุคคลอื่น ผู้ร้องเรียน หรือบุคคลภายนอกที่เราได้
 • รับคำขอการเข้าถึงบันทึกข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แล้วแต่กรณี เพื่อดำเนินการตามกฎหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ฉบับนี้
 • 6. ที่ปรึกษาวิชาชีพ
 • เราอาจเปิดเผยข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมให้แก่ ที่ปรึกษาวิชาชีพของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
 • (1) ที่ปรึกษาอิสระ ที่ปรึกษาโครงการ ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือนักวางแผนการเงิน
 • (2) ที่ปรึกษากฎหมายซึ่งมีส่วนช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจ และให้บริการวิชาชีพทางคดีความ เช่น ต่อสู้หรือฟ้องร้องในกระบวนการทางกฎหมาย
 • (3) ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ให้บริการด้านบัญชี หรือตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีของบริษัท
 • 7. บุคคลที่ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัย
 • เราอาจเปิดเผยข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมให้แก่ พันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการด้านการประกันภัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้รับประโยชน์ของ
 • ท่าน หรือสมาคม (เช่น สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย) แล้วแต่กรณี
 • 8. บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการ
 • เราอาจเปิดเผยข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้รับโอนของเรา ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร
 • การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัท การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การขาย การซื้อ การร่วมทุน การโอน หรือเหตุการณ์อื่นใดในทำนองเดียวกันที่มีการโอนหรือการจำหน่ายไปซึ่งธุรกิจ ทรัพย์สิน หรือหุ้นของเรา ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดข้างต้น ฝ่ายผู้รับข้อมูลจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ฉบับนี้ กับบุคคลภายนอกอื่น ๆ

F. คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีการเก็บข้อมูล

 • โดยคำนิยาม “คุกกี้” คือ เทคโนโลยีติดตามที่ใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้ม บริหารจัดการเว็บไซต์ของเรา ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ หรือจดจำการ
 • ตั้งค่าของผู้ใช้งาน คุกกี้บางส่วนมีความจำเป็นเนื่องจากหากไม่มีคุกกี้เหล่านั้นเว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม สำหรับคุกกี้ส่วนอื่น ๆ มีไว้เพื่อความสะดวกของผู้เยี่ยมชม และจดจำชื่อผู้ใช้งานของท่านอย่างปลอดภัย รวมถึงภาษาที่ท่านใช้อีกด้วย
 • เราอาจใช้คุกกี้ และเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน เช่น เว็บบีคอน (web beacon) ป้ายระบุ (tag) คำสั่ง (script) วัตถุใช้ร่วมกันเฉพาะที่ (local shared
 • objects) เอชทีเอ็มเอล 5 (HTML5) และ แฟลช (Flash) เครื่องมือระบุโฆษณาที่เกี่ยวข้อง (advertising identifiers) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Google Tag Manager, Google Analytics, Hotjar Matomo, Zendesk, Facebook Pixel Analytics, Facebook Ad Manager และ Google Cloud) หรือเทคโนโลยีอื่นที่ไม่ได้กล่าวในที่นี้ เพื่ออำนวยความสะดวก ดังต่อไปนี้
 • - เพื่อช่วยให้เราเก็บรักษาตัวแปรที่ใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล (session) เมื่อท่านใช้บริการ และ/หรือ บริการอื่นใด
 • - เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของระบบของเราให้ดีขึ้น
 • - เพื่อเก็บรวบรวมความชอบของท่าน และให้บริการที่ปรับแต่งให้มีความเหมาะสมกับท่าน
 • - เพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่าผู้คนใช้บริการของเราอย่างไร และเพื่อทำการปรับปรุงต่อไป
 • ในแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันของเรา ท่านจะสามารถเลือกได้ว่าจะยอมรับการใช้งานคุกกี้หรือเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลของเราหรือไม่ใช่ อย่างไรก็ตาม หากท่าน
 • โดยประเภทของคุกกี้ที่เราใช้บนแพลตฟอร์มของเรา ได้แก่ไม่ยอมรับเทคโนโลยี หรือจำกัดความสามารถในการตั้งค่า ท่านอาจไม่สามารถได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการใช้งานผ่านแพลตฟอร์มของเรา หรือเข้าถึงทุกฟังก์ชันการใช้งานได้ ซึ่งอาจจำกัดประสบการณ์การใช้งานโดยรวมของท่าน โดยประเภทของคุกกี้ที่เราใช้บนแพลตฟอร์มของเรา ได้แก่
 • (1) คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies): คุกกี้เหล่านี้จำเป็นสำหรับเว็บไซต์ในการทำงานและไม่สามารถปิดการใช้งานได้ในระบบของเรา โดย
 • ปกติคุกกี้ประเภทนี้จะถูกตั้งค่าจากการดำเนินการของท่านซึ่งเป็นการขอรับบริการเท่านั้น เช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว การเข้าสู่ระบบหรือการกรอกแบบฟอร์ม ท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านให้ปิดกั้นการใช้งานหรือแจ้งเตือนท่านเกี่ยวกับคุกกี้เหล่านี้ แต่หากกระทำการดังกล่าวบางส่วนของไซต์จะไม่ทำงาน คุกกี้เหล่านี้จะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวตนได้
 • โดยประเภทของคุกกี้ที่เราใช้บนแพลตฟอร์มของเรา ได้แก่ไม่ยอมรับเทคโนโลยี หรือจำกัดความสามารถในการตั้งค่า ท่านอาจไม่สามารถได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการใช้งานผ่านแพลตฟอร์มของเรา หรือเข้าถึงทุกฟังก์ชันการใช้งานได้ ซึ่งอาจจำกัดประสบการณ์การใช้งานโดยรวมของท่าน โดยประเภทของคุกกี้ที่เราใช้บนแพลตฟอร์มของเรา ได้แก่
 • (2) คุกกี้การวิเคราะห์ (Analytics Cookies): เราใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อวิเคราะห์และระบุพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บของเรา เราจะติดตามที่อยู่ IP บนอุปกรณ์ที่ท่าน
 • ใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หากเป็นไปได้เราจะรวมข้อมูลพฤติกรรมการใช้เว็บออนไลน์ของท่านกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้เราไว้ก่อนหน้านี้ ข้อมูลนี้จะใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมบนเว็บไซต์ของเราและเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของท่านให้เฉพาะตัว
 • (3) คุกกี้โฆษณา (Advertising Cookies): คุกกี้เหล่านี้อาจถูกตั้งผ่านไซต์ของเราโดยพันธมิตรโฆษณาของเรา โดยบริษัทเหล่านั้นสามารถใช้และแบ่งปันคุกกี้เหล่า
 • นั้นเพื่อสร้างโพรไฟล์ที่ท่านสนใจและแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องบนไซต์อื่น ๆ ให้ท่านเห็น ข้อมูลนี้อ้างอิงจากการระบุเบราว์เซอร์และอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของท่านโดยไม่ซ้ำกัน หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้งานคุกกี้เหล่านี้ ท่านจะพบกับโฆษณาที่ตรงเป้าหมายน้อยลง
 • (4) คุกกี้การมีส่วนร่วม (Engagement Cookies): คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อเพิ่มการทำงานให้กับไซต์และอาจส่งผลต่อประสบการณ์ของท่านหากปิดการใช้งานอยู่ คุกกี้
 • เหล่านี้จะใช้เพื่อให้วิทเจ็ท (widget) การปรับปรุงสำหรับระบบตอบกลับอัตโนมัติสามารถให้การสนับสนุนลูกค้า หรือให้วิทเจ็ท (widget) การแจ้งเตือนสามารถดึงดูดความสนใจของท่านไปยังข้อเสนอใหม่และพิเศษ คุกกี้เหล่านี้อาจติดตามการเดินทางของลูกค้าของคุณเพื่อปรับแต่งการสนับสนุนและการส่งข้อความที่ได้รับให้เฉพาะตัว โปรดอ่านนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ของเราได้ที่ นโยบายการใช้งานคุกกี้

G. การขอสิทธิ์การเข้าถึงของแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมในอุปกรณ์สื่อสาร

 • ในแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของเราในนาม “Lumpsum” จะขอสิทธิ์การเข้าถึงการทำงานให้บริการหรือรูปแบบการใช้งาน (Features) ต่าง ๆ ใน
 • อุปกรณ์สื่อสารคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ เช่น กล้องถ่ายรูปหรือไมโครโฟน โดยแอปพลิเคชันนั้นจะส่งการแจ้งเตือนเพื่อขอสิทธิ์ใช้รูปแบบการใช้งาน (Features) ต่าง ๆ ในอุปกรณ์สื่อสาร ซึ่งท่านจะอนุญาตหรือปฏิเสธก็ได้ โปรดจงทราบว่าหากปฏิเสธอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้งานแอปพลิเคชันของท่านในบางส่วน นอกจากนี้ท่านยังสามารถเปลี่ยนแปลงการให้สิทธิ์แอปหรือตามประเภทของสิทธิ์ในการตั้งค่าของอุปกรณ์สื่อสารได้ด้วย ด้านล่างนี้เป็นรายการสิทธิ์และการดำเนินการของแต่ละสิทธิ์เมื่อเปิดไว้ในแอปพลิเคชัน :
 • 1. กล้องถ่ายรูปและวิดีโอ : เข้าถึงกล้องและวิดีโอเพื่อใช้บริการปรึกษานักวางแผนการเงิน ในการขอคำแนะนำจากนักวางแผนการเงินในกรณีต่าง ๆ ตาม
 • สถานการณ์ส่วนบุคคล และเพื่อถ่ายรูปสำหรับประกอบการบันทึกรายรับ รายจ่าย สินทรัพย์หนี้สิน
 • 2. ไมโครโฟน : แอปพลิเคชันขอสิทธิ์การเข้าถึงไมโครโฟนเพื่อใช้ในการให้เสียงการสนทนาหรือโต้ตอบ ขณะเข้ารับการปรึกษากับนักวางแผนการเงิน
 • 3. ไฟล์และสื่อ : แอปพลิเคชันขอสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์และสื่อเพื่ออัปโหลดรูปภาพเพื่อให้ท่านสามารถใช้ในการประกอบการบันทึกรายรับรายจ่าย สินทรัพย์หนี้สิน
 • 4. บันทึกวิดีโอ : การบันทึกวิดีโอการสนทนาระหว่างท่านและนักวางแผนการเงิน โดยระบบจะมีการบันทึกเสียง ภาพ และวีดีโอ เพื่อเป็นหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์
 • เพื่อปกป้องผู้ใช้งาน จากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
 • 5. ข้อความ SMS : ในการเข้าใช้งานครั้งแรกจะเราส่งข้อความ SMS (ข้อความ) เพื่อระบุ OTP ในการเข้าใช้งานของท่าน

H. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

 • เราอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งอาจรวมถึงในกรณีที่พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ตั้งอยู่นอก
 • ประเทศไทย หรือการใช้บริการคลาวด์ (Cloud) ซึ่งประเทศปลายทางซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกส่งหรือโอนออกไปอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เทียบเท่ามาตรฐานของประเทศไทย โดยบริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนและใช้มาตรการต่าง ๆ ตามที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกส่งหรือโอนไปในระดับที่เพียงพอและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

I. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก

 • เว็บไซต์ แพลตฟอร์ม หรือแอปพลิเคชันของเราอาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคล
 • ภายนอกเหล่านั้นอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน โดยบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบในความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใด ๆ ของท่านที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว ท่านควรใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์แพลตฟอร์ม หรือแอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

J. สิทธิต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ ท่านมีสิทธิต่อข้อมูลของท่าน ดังต่อไปนี้
 • 1. สิทธิในการให้ความยินยอม (Right of Consent) ท่านมีสิทธิที่จะเลือกได้ว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราหรือไม่ ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลนั้นกับ
 • เราได้ขอความยินยอมจากท่านเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และท่านได้เลือกที่จะถอนความยินยอมในภายหลัง เราจะเคารพการตัดสินใจของท่านและปฏิบัติตามหน้าที่ทางของกฎหมายของเรา
 • อย่างไรก็ตาม การเลือกว่าจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเรา การเพิกถอนความยินยอมในการใช้
 • ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ อาจทำให้เราไม่สามารถให้บริการที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้กล่าวไป หรืออาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้งานหรือเข้าถึงบริการหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ของเรา
 • 2. สิทธิในการเข้าถึง (Right of Access) ท่านมีสิทธิที่จะได้รับแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราจัดเก็บและวิธีการที่เรานำข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไปใช้หรือเปิด
 • เผย รวมถึงสิทธิในการรับสำเนารายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นอกจากนี้ ท่านมีสิทธิขอให้เราแจ้งแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำหรับกรณีท่านไม่ได้ให้ความยินยอมไว้
 • 3. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูล (Right to Rectification) ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลได้ หากท่านพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้จัดเก็บหรือบันทึกประวัติไว้นั้น
 • ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน ท่านสามารถขอให้เราแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวได้ตลอดเวลา
 • 4. สิทธิในการลบข้อมูล (Right to Erasure) ท่านมีสิทธิขอลบข้อมูล ทำลายข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านที่ได้จัดเก็บหรือบันทึกประวัติไว้นั้นได้ ซึ่งหากท่านใช้สิทธิขอ
 • ลบข้อมูลดังกล่าว พึงระวังไว้ว่าท่านอาจจะไม่สามารใช้งานหรือเข้าถึงบริการหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ของเรา เนื่องด้วยอาจทำให้ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานของเรา
 • 5. สิทธิในการจำกัดการประมวลผล (Right to Restrict Processing) ท่านมีสิทธิเลือกการจำกัดการประมวลผลข้อมูลได้ หากท่านไม่ต้องการลบข้อมูลส่วนบุคคล
 • ของท่าน แต่ไม่ต้องการให้เราประมวลผลหรือนำข้อมูลของท่านไปใช้งานต่อไป ท่านสามารถขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และรวมถึงมีสิทธิปฏิเสธที่ให้เรานำข้อมูลของท่านไปประมวลผล ในกรณีนี้ ถึงแม้ว่าท่านจะไม่สามารถใช้บริการของเราได้ในช่วงเวลาดังกล่าว เราจะยังคงเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปและจะนำกลับมาประมวลผลใหม่ในระบบของเราซึ่งขึ้นอยู่กับเจตนาของท่าน อย่างไรก็ดี หากท่านเปลี่ยนใจที่จะใช้บริการของเราอีกครั้ง จะส่งผลให้เรามีความจำเป็นที่จะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป
 • 6. สิทธิในการส่งข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability) ท่านมีสิทธิขอให้เราส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บเกี่ยวกับท่านด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์อัตโนมัติ
 • ในรูปแบบที่อ่านหรือใช้งานได้ให้กับท่านหรือผู้แทนที่ได้รับอนุญาต หรือผู้ควบคุมข้อมูลอื่นได้ ซึ่งเราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ท่านในรูปแบบ JSON, PDF หรือรูปแบบที่คล้ายกัน
 • 7. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมของท่าน (Right to Withdrawal of Consent) ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ทุกเมื่อ ในกรณีที่เรายึดถือการ
 • ได้รับความยินยอมของท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่การเพิกถอนความยินยอมอาจมีข้อจำกัดตามกฎหมายหรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่อท่าน ดังนั้นคำขอเพิกถอนความยินยอมของท่านอาจถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลดังกล่าว การเพิกถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลต่อบริการบางอย่างที่เสนอแก่ท่าน ซึ่งท่านอาจทราบขณะที่มีการร้องขอเพิกถอนความยินยอมกับเรา อย่างไรก็ตาม การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ซึ่งได้ดำเนินการอย่างถูกกฎหมายก่อนมีการเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว
 • คำขอของท่านเพื่อใช้สิทธิใด ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดที่กำหนดตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่
 • บังคับใช้ ซึ่งคำขอใช้สิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกปฏิเสธได้ด้วยเหตุผลตามกฎหมาย
 • 8. สิทธิในการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint) ท่านมีสิทธิในการร้องเรียน หากท่านเชื่อว่าเรากระทำการหรือดำเนินการใดที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วน
 • บุคคลหรือสิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวก่อนที่จะยื่นคำร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล

K. การเข้าถึงและการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล

 • 1. ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในส่วนของข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ ผ่านการสมัครใช้บริการสมาชิกได้ โดยการเข้าแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์และ/
 • หรือแอปพลิเคชัน แล้วเข้าสู่ระบบ (Login) และไปยังเมนู “มุมสมาชิก” > “ข้อมูลส่วนบุคคล” เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง รวมถึงสามารถตั้งค่าการใช้งานในส่วนต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
 • 2. ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสาร ได้ทางแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน ที่ท่านได้รับจากเรา โดยการเข้าสู่ระบบ (Login) และไปยังเมนู “มุม
 • สมาชิก” > “ข้อมูลส่วนบุคคล”
 • 3. ท่านสามารถดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบ โดยการเข้าสู่ระบบ (Login) และไปยังเมนู “ME” > “บัญชีของฉัน” > “ข้อมูลส่วนตัว” เพื่อลบ
 • ข้อมูลทั้งหมดของท่าน ข้อมูลทั้งหมดของท่านจะถูกลบอย่างถาวร ในระหว่างนั้น ท่านจะไม่สามารถใช้งานบัญชีของท่านอีกครั้งได้ และ แอปพลิเคชันที่ใช้บัญชีของท่าน จะไม่สามารถเข้าถึงได้อีกต่อไป รวมถึงทางบริษัทไม่สามารถดึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ทำการลบไปแล้วกลับมาได้

 • ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านไม่ยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำหรับกรณีที่ต้องได้รับความยินยอม หรือท่านได้ดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออก
 • จากระบบของบริษัท อาจทำให้ท่านไม่สามารถรับบริการจากบริษัทได้ หรืออาจทำให้บริการที่ท่านได้รับจากบริษัทไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร บริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่ ตามความสามารถของระบบงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า การดำเนินการตามคำร้องขอนั้นเสี่ยงต่อการละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานรายอื่น หรือเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือนโยบายความปลอดภัยของระบบ หรือกรณีที่เป็นการพ้นวิสัยในทางปฏิบัติตามคำร้องขอของผู้ลงทะเบียน

 • หมายเหตุ:
 • ในกรณีที่มีการร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากระบบนั้น บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อดำเนินการลบข้อมูลของท่านออกจากระบบด้วย
 • เทคโนโลยีและความสามารถของระบบงานในปัจจุบัน อย่างไรก็ดีข้อมูลดังกล่าวอาจจะยังคงได้รับการบันทึกหรือทำสำเนาไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ (Server) หรือระบบสำรอง (Backup System) ของบริษัทตราบเท่าที่ไม่ขัดกับกฎหมาย เพื่อเป็นการสำรองข้อมูลในกรณีที่เกิดความผิดพลาด บกพร่อง หรือเกิดจากความขัดข้องของระบบ หรือในกรณีที่เกิดจากการกระทำใด ๆ ที่มีจุดประสงค์มุ่งร้ายต่อบุคคลหรือซอฟต์แวร์อื่น ตลอดจนเพื่อเก็บเป็นพยานหลักฐาน หรือเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หากท่านเชื่อว่า การที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และหากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ

L. ความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 • เราได้จัดทำหรือเลือกใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีมาตรการทางเทคนิค กายภาพและการบริหารจัดการที่เหมาะสม รวมทั้งจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วน
 • บุคคลของท่านจากพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลาย สูญหาย เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อกำหนดขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทยังได้กำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน บริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน เพื่อจำกัดการเข้าถึงเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้ว ทั้งยังมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทยังได้วางมาตรการสำหรับการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลอีกด้วย
 • อย่างไรก็ตาม เราไม่อาจรับรองได้ว่าจะไม่มีความบกพร่องหรือความผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ดังนั้น บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์
 • ที่จะปฏิเสธความรับผิดในความเสียหายหรือสูญหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในทุกกรณี

M. การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนโยบาย

 • เรามีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข และปรับปรุงให้นโยบายนี้เป็นปัจจุบัน หรือแก้ไขข้อกำหนดของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เมื่อใดก็ได้รวมถึงเอกสารอื่น
 • ใดที่เกี่ยวข้อง โดยทางเราจะแจ้งท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์หลัก หรือบนแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นโดยเฉพาะในส่วนที่ท่านใช้งาน เช่น แอปพลิเคชัน Lumpsum หรือทาง Facebook Fanpage ของเรา โดยแจ้งให้ท่านทราบตามความเหมาะสมอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันที่ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบโดยนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันนี้จะปรากฎบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของเรา โดยเป็นหน้าที่ของท่านในการอ่านและทบทวนนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอยู่สม่ำเสมอ ทั้งนี้การที่ท่านใช้แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือบริการ หรือติดต่อ หรือมีส่วนรวมกับเราต่อไปภายหลังวันที่มีผลบังคับใช้ หรือภายหลังการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน หรือการแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ให้ถือว่าท่านได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือการแก้ไขดังกล่าวแล้ว

N. การแจ้งข่าวสาร/การแจ้งเตือน

 • เราอาจส่งการแจ้งข่าวสาร หรือการแจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์ของท่าน โดยท่านสามารถปิดการรับข้อความเหล่านี้ได้ไม่ว่าในเวลาใดโดยการตั้งค่าการแจ้งเตือนบน
 • อุปกรณ์ของท่าน หรือโดยการเปลี่ยนการตั้งค่าบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม หรือแอปพลิเคชัน

O. ติดต่อเรา

 • หากท่านต้องการใช้สิทธิอันใดที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ระบุไว้ข้างต้น หรือหากมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของบริการของ
 • เรา หรือมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายนี้ เราได้มอบหมายให้ “Lumpsum Customer Support” เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
 • หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อ Lumpsum Customer Service :
 • [email protected] หรือ 466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310