ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ
(Term & Conditions) บริษัท อีฟิน เวลธ์ฟิต จำกัด

 • เหนือสิ่งอื่นใด บริษัท อีฟิน เวลธ์ฟิต จำกัด (“บริษัท” หรือ “เรา” หรือ “ของเรา”) ขอขอบคุณทุกท่านที่ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมกับเรา หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา
 • หรือการใช้งานแอปพลิเคชันเรา หรือการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยเฉพาะในนาม “Lumpsum” ของเรา และรวมถึงตัวแทนของท่าน และผู้ให้บริการที่จะเป็นส่วนหนึ่งกับเรา (จึงรวมเรียกว่า “ท่าน” หรือ “ของท่าน” หรือ “ผู้ใช้”) ซึ่งถือเป็นการให้ความสนใจใช้บริการและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ทั้งนี้ เราอยากจะขอแนะนำให้ท่านโปรดอ่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ (Term & Conditions) ของบริษัทเราอย่างละเอียด ซึ่งถือเป็นข้อตกลงทางกฎหมายที่จะมีผลผูกพันระหว่างท่าน กับ บริษัท อีฟิน เวลธ์ฟิต จำกัด

A. คำจำกัดความ

 • คำต่อไปนี้ให้หมายความตามที่ระบุไว้ดังนี้
 • “บริษัท” หรือ “เรา” หมายถึง
 • บริษัท อีฟิน เวลธ์ฟิต จำกัด หรือ EFIN WEALTHFIT COMPANY LIMITED เป็นผู้พัฒนา ผู้คิดค้น ผู้เป็นเจ้าของและผู้ให้บริการให้คำปรึกษาการวางแผนทางการเงินโดย
 • เทคโนโลยี ให้บริการข่าวสารการลงทุนออนไลน์ ระบบข้อมูลข่าวสารการลงทุนแบบเรียลไทม์ ซึ่งให้บริการบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ในนาม Lumpsum และเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด
 • “ผู้ใช้ ผู้รับบริการ หรือ ท่าน” หมายถึง บุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะอายุ 20 ปีบริบูรณ์แล้วหรือบุคคลที่มีผู้ปกครองดูแลให้ความยินยอมอย่างใกล้ชิด และ นิติบุคคลจากบริษัท
 • “คู่ค้า หรือผู้ให้บริการ หรือบุคคลอื่นทั้งหมดที่เข้าถึงหรือใช้บริการ ซึ่งรวมถึงองค์กรนิติบุคคลใด ๆ ที่ลงทะเบียนบัญชีหรือเข้าถึงหรือใช้บริการเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราในนาม Lumpsum เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงนี้ หากท่านไม่ตกลงยินยอมหรือยอมรับที่จะผูกพันตามข้อตกลง ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการของเราได้
 • “บริการ” หมายถึง (1) บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำวางแผนการเงิน
 • (2) บริการให้ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับเรา
 • (3) บริการการดำเนินการการเป็นส่วนหนึ่งกับเรา
 • “ผู้ให้บริการ” หมายถึง พนักงานที่ซึ่งดำเนินการในนามของเรา หรือเป็นบริษัทคู่ค้า หรือบรรดาผู้ให้บริการที่สามารถดำเนินการให้บริการในนามของเรา ทั้งนี้แล้วแต่กรณีของการบริการ
 • “ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ” หมายถึง ข้อมูล ข้อกำหนด เงื่อนไข หรือกฎเกณฑฑ์ของบริษัท อีฟิน เวลธ์ฟิต จำกัด เพื่อประกอบใช้สำหรับให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท อีฟิน เวลธ์ฟิต จำกัด

B. การยอมรับข้อตกลง

 • เราเป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ที่อำนวยความสะดวกในให้คำปรึกษาและคำแนะนำการวางแผนการเงินโดยมีการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาเครื่องมือทางการวางแผนทางการเงิน ผสมผสานกับระบบปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) AI ที่ช่วยให้การวางแผนทางการเงินเป็นเรื่องที่เข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย
 • หากท่านเป็นผู้ที่เข้าถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราเพื่อการใช้งานหรือการเยี่ยมชมโดยบังเอิญ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของเราที่ www.Lumpsum.in.th หรือการใช้งานผ่าน
 • แอปพลิเคชัน Lumpsum ของเรา ซึ่งจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนการลงทะเบียนบัญชี Lumpsum และการใช้งาน โดยทางเรายอมรับและเชื่อถือท่านในฐานะผู้ใช้ว่า
 • (1) ท่านได้อ่าน เข้าใจอย่างชัดเจน และตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ถือว่าท่านได้เข้าทำสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายกับบริษัท
 • และผู้สืบสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
 • (2) ท่านได้บรรลุนิติภาวะ หรือได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองแล้ว และตกลงทำสัญญาผูกพันกับเรา
 • (3) ท่านมีอำนาจในการเข้าถึงข้อตกลงเป็นการส่วนตัว และ (ถ้ามี) ในนามของนิติบุคคลองค์กรใด ๆ ที่ผู้ใช้ได้สร้างบัญชีในนามของคุณและนิติบุคคลองค์กร
 • (4) ท่านยินยอมในการใช้งานแพลตฟอร์มของเรา โดยเฉพาะแอปพลิเคชัน Lumpsum ซึ่งเราอาจส่งข้อความหรือมีการการแจ้งเตือนที่เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจหรือการใช้
 • งานทางปกติของแพลตฟอร์มเหล่านั้น
 • (5) ท่านยินยอมว่าจะใช้บริการเพื่อการใช้ส่วนบุคคลและไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์

 • โดยที่ การสร้างบัญชี Lumpsum แสดงว่าท่านตกลงที่จะยอมรับสื่อจากเราหรือบุคคลที่สามที่ให้บริการกับเรา รวมถึงทางอีเมล ข้อความ การโทร และการแจ้งเตือนแบบพุชไปยัง
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านให้ไว้กับเรา
 • เราถือว่าท่านเข้าใจและตกลงว่าท่านอาจได้รับการสื่อสารที่สร้างโดยระบบ โทรออกอัตโนมัติหรือซึ่งจะส่งข้อความที่บันทึกไว้ล่วงหน้าที่ส่งในนามของ Lumpsum หากท่านไม่ต้องการ
 • รับอีเมลส่งเสริมการขาย ข้อความ หรือการสื่อสารอื่น ๆ ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือนได้โดยเข้าไปที่การตั้งค่าในบัญชีของท่าน

C. กฎและข้อห้าม

 • สำหรับกฎและข้อห้ามตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการในนี้ เพื่อความชัดเจนต่อท่านและถือเป็นการยอมรับว่าท่านจะปฏิบัติตาม ดังนี้
 • (1) ท่านจะใช้บริการเพื่อจุดประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และท่านจะไม่ใช้บริการที่ผิดกฎหมายหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการหลอกลวงหรือฉ้อโกง รวมถึงท่านจะไม่มีส่วนร่วมใน
 • การกระทำที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้บุคคลรายอื่น และต่อเรา
 • (2) ท่านจะใช้บริการตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดเท่านั้น รวมถึงลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า หรือสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลที่สาม รวมถึงสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิ์ในการเผยแพร่
 • (3) ท่านจะเข้าถึงบริการโดยใช้วิธีที่ได้รับอนุญาตจากเราเท่านั้น
 • (4) ท่านจะไม่ใช้บัญชีของท่านรายอื่น ปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ
 • (5) ท่านจะไม่ใช้บริการเพื่อสร้างความรำคาญ หรือความไม่สะดวกต่อท่านรายอื่น และต่อเรา
 • (6) ท่านจะไม่ใช้บริการหรือเนื้อหาใด ๆ ภายใต้ในนาม Lumpsum หรือเรา เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเราแล้วเป็นลายลักษณ์อักษร
 • (7) ท่านจะไม่รวบรวมเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงผ่านบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ยกเว้นสำหรับการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย
 • (8) ท่านจะแจ้งให้เราทราบทันทีถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของข้อมูลที่ท่านให้กับเรา เมื่อท่านได้ลงทะเบียนสมัครบัญชี ทั้งนี้ ท่านยินยอมที่จะให้หลักฐานการแสดงตัวตนที่เราอาจร้องขอ
 • อย่างสมเหตุสมผล
 • (9) ท่านจะรักษารหัสผ่านบัญชีหรือข้อมูลส่วนตัวใดก็ตามของท่านให้ปลอดภัยและเป็นความลับอย่างเสมอ
 • (10) ท่านจะไม่ใช้บริการในลักษณะที่อาจสร้างความเสียหาย ปิดใช้งาน หรือทำให้เครือข่ายการใช้งานของเราในนาม Lumpsum ได้รับความเสียหาย
 • (11) ท่านจะไม่พยายามเข้าถึงบริการ บัญชี ทรัพยากร ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายของเราในนาม Lumpsum หรือเราโดยไม่ได้รับอนุญาต

 • ทั้งนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ อยู่ภายใต้และถูกตีความตามกฎหมายของประเทศไทยหรือของเขตอำนาจศาลที่บริษัท อีฟิน เวลธ์ฟิต จำกัด ที่เกี่ยวข้องดำเนินงาน

D. สิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา

 • (1) บรรดาข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มออนไลน์นี้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเฉพาะ ข้อความ รูปภาพ ตารางข้อมูล กราฟ เครื่องหมายการค้า กราฟิก
 • เสียง การออกแบบหน้าจอเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (Interface) ข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โปรแกรมซอฟต์แวร์
 • ใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหลายที่ท่านได้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เนื้อหา”) ถือเป็นสิทธิของบริษัท หรือผู้ให้อนุญาตแก่บริษัท
 • ซึ่งเนื้อหาเหล่านั้นได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่น ๆ ตามกฎหมายของประเทศไทยหรือกฎหมายของประเทศอื่นไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ
 • และไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม
 • (2) ทั้งนี้ การนำชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายอื่น ๆ ของเรารวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน
 • หรือแพลตฟอร์มออนไลน์นี้ไปใช้ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ท่านจะต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อนดำเนินการ
 • (3) บรรดาชื่อทางการค้า ชื่อผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายอื่น ๆ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดที่ปรากฏในแอปพลิเคชันนี้ นอกเหนือจากสิ่ง
 • ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัท อีฟิน เวลธ์ฟิต จำกัด ซึ่งได้ถูกนำมาเรียบเรียงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของแอปพลิเคชันนี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตกแต่งรูป
 • ลักษณ์ของเว็บไซต์ โดยบริษัท อีฟิน เวลธ์ฟิต จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการเว็บไซต์ไม่ได้มีเจตนาที่จะกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิในทางการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใด
 • เว้นแต่มีข้อความระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเว็บไซต์
 • (4) บรรดาเนื้อหา ไฟล์ หรือเอกสารที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ท่านมีสิทธิเพียงเข้าดู ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าว เฉพาะเพื่อประโยชน์แก่การใช้งานในทางส่วนตัวและต้องไม่ใช่การใช้
 • งานที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้า และท่านตกลงไม่ทำสำเนา หรือจัดเก็บ หรือดาวน์โหลดเนื้อหาไม่ว่าจะในรูปของเอกสารหรือในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดอันมีวัตถุประสงค์
 • เพื่อการส่ง โอน จัดทำ เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ ดัดแปลง สร้างงานที่พัฒนา นำออกแสดง แพร่กระจาย จำหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือโอนเนื้อหาใด ๆ ให้แก่บุคคลภายนอก ไม่ว่าการ
 • กระทำดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือได้รับประโยชน์เป็นสิ่งตอบแทนอื่นใดหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเราก่อนดำเนินการ
 • (5) ยกเว้นการที่ท่านใช้บริการของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ ท่านจะไม่ใช้ ทำสำเนา ส่ง ทำดีพ-ลิงก์ (deep-link)
 • ทำไฮเปอร์ลิงก์สเครป (hyper-link scrape) ดาวน์โหลด แสดง ทำจำลอง ขาย ค้าขาย ทำการตลาด ใช้ประโยชน์ หาประโยชน์ ตีพิมพ์ เผยแพร่ แพร่ภาพแพร่เสียง หรือทำซ้ำซึ่ง
 • ทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์หรือส่วนใด ๆ ของทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว เว้นเสียแต่ว่า ท่านได้รับการอนุมัติล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง
 • หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่บริษัททำงานด้วย แล้วแต่กรณี ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้

E. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเป็นครั้งคราว โดยจะมีการประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์ม
 • ออนไลน์ของเราก่อนที่ท่านจะเข้าใช้งาน ซึ่งท่านจะต้องอ่านและยอมรับในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อนที่ท่านจะสามารถใช้งานบริการต่อไป
 • โดยการแจ้งเตือนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาจเป็นการแจ้งเตือนผ่านกล่องแสดงข้อความที่ปรากฏขึ้น โดยหลังจากที่ผู้ใช้คลิกปุ่ม “ยอมรับ” จะถือว่าเป็นการยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
 • และเห็นชอบต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หรือหากท่านละเลยหรือพยายามใช้บริการต่อไปโดยวิธีการใดอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เราถือว่า
 • ท่านตกลงผูกพันตนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นทันที
 • อนึ่ง หากท่านมีความไม่พึงพอใจหรือไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่แก้ไขมีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ และท่านไม่ประสงค์ที่จะยอมรับข้อกำหนดทั้งหมดของข้อ
 • กำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เราขอให้ท่านยุติการใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มของเราโดยทันที

F. ข้อตกลงการใช้บริการ

 • เราเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำการวางแผนการเงินผ่านช่องทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มในนามของเรา โดยมีช่องทางแสดงรายละเอียดของประเภทของการให้บริการทางการเงิน อาทิ การประกัน การรีไฟแนนซ์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรถ สินเชื่ออื่น ๆ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และกองทุน ซึ่งเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของพาร์ตเนอร์ หรือคู่ค้า หรือบริษัทที่ให้บริการอื่น ๆ (รวมกันเรียกว่า "ผู้ให้บริการรายใด" หรือ "ผู้ให้บริการ") ในประเทศไทย โดยเราเป็นเพียงแค่ช่องทางหรือตัวกลางในการดำเนินการจัดส่งข้อมูลของท่านไปยังบริการที่ท่านต้องการเท่านั้น เราจึงไม่ขอรับประกันในเรื่องของราคาบริการและผลิตภัณฑ์ที่ท่านจะได้รับ และท่านจะไม่สามารถฟ้องร้องหรือร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านได้รับในส่วนนี้ได้
 • ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจนและความเข้าใจที่ตรงกัน เราจึงกำหนดข้อตกลงการใช้บริการ ดังนี้
 • 1. ท่านเข้าใจและยอมรับว่าเว็บไซต์ของเรา แอปพลิเคชันของเรา หรือแพลตฟอร์มของเรา โดยเฉพาะในนาม Lumpsum ทำหน้าที่ในการให้บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำ
 • การวางแผนการเงินในธุรกรรมต่าง ๆ
 • 2. ในการใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มในนาม Lumpsum นั้น ท่านยอมรับและตกลงว่า
 • 2.1 ท่านจะใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
 • 2.2 ท่านจะใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่มุ่งหมายไว้ให้ใช้เท่านั้น
 • 2.3 ท่านจะไม่ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกง
 • 2.4 ท่านจะไม่ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการรับการบริการ
 • 2.5 ท่านจะไม่ทำให้เสียหายหรือขัดขวางซึ่งการทำงานของเครือข่ายของแอปพลิเคชันหรือเครือข่ายของบริการ
 • 3. ในการใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มในนาม Lumpsum นี้ ท่านตกลงว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานบริการทุกประการ โดยท่านรับประกันและ
 • ยืนยันว่าข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการนั้นเป็นความจริง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง โดยเราไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบใด ๆ ไม่ว่า
 • โดยตรงหรือโดยอ้อมในกรณีที่ข้อมูลที่ท่านให้ไว้เป็นข้อมูลเท็จ ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วน หรือเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
 • 4. ท่านจะต้องลงทะเบียนสร้างบัญชี Lumpsum เพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มในนาม Lumpsum ในการลงทะเบียนสร้างบัญชีนี้ โดยเราจะขอให้ท่าน
 • 4.1 กรอกรายละเอียดที่จำเป็นให้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงที่อยู่อีเมลที่ใช้งานได้ เบอร์ โทรศัพท์มือถือ และรหัสผ่านเฉพาะตัวไว้ใช้สำหรับการใช้งาน
 • 4.2 เมื่อสั่งซื้อบริการหรือผลิตภัณฑ์ ท่านอาจจะต้องกรอกรายละเอียดบัตรเครดิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่ท่านเลือก
 • 4.3 ท่านไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านเฉพาะตัวของคุณให้ผู้อื่นทราบ และตกลงที่จะเก็บรหัสผ่านเป็นความลับตลอดเวลา รักษาไว้ซึ่งความปลอดภัย และความลับของบัญชีผู้ใช้ของ
 • ตน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเก็บรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้ไว้เป็นความลับ และไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้กับผู้อื่น
 • 4.4 ท่านยอมรับว่าทุกการกระทำภายใต้บัญชี Lumpsum ของท่านเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว ยกเว้นในกรณีที่เกิดการฉ้อโกงหรือการถูกนำไปใช้งานในทางที่
 • ผิดซึ่งไม่ใช่ความผิดของท่าน
 • 4.5 ท่านต้องงดเว้นจากการใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มของเรา หรือบริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • 4.6 ท่านยอมรับว่า หลังจากที่ท่านใส่ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการ (ตามที่นิยามไว้ในนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท) และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว
 • เราจะดำเนินการเปรียบเทียบราคาสำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ท่านเลือกและจะดำเนินการส่งข้อมูลของท่านไปยังพาร์ตเนอร์ หรือคู่ค้า หรือบริษัทที่ให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ
 • เพื่อประมวลผลข้อมูลของท่าน ซึ่งจำเป็นจะต้องเปิดเผยและส่งต่อไปให้แก่ผู้ให้บริการที่ท่านเลือก ในกรณีที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้ให้บริการไม่อนุมัติให้กับลูกค้าหรือไม่มีการติดต่อ
 • ลูกค้าในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่รายงานสถานะการดำเนินงานให้บริษัท เราอาจนำข้อมูลการสมัครของท่านส่งต่อไปยังธนาคารหรือสถาบันการเงินรายอื่นหรือไม่มีการติดต่อลูกค้า
 • ในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่รายงานสถานะการดำเนินงานให้บริษัท เราอาจนำข้อมูลการสมัครของท่านส่งต่อไปยังธนาคารหรือสถาบันการเงินรายอื่นเพื่อให้ท่านได้รับบริการเร็วที่สุด
 • และถือว่างานของเราสิ้นสุดลง
 • 5. หากมีคำสั่งซื้อหรือการขอรับบริการที่ประสบปัญหาอันใด อันมีสาเหตุมาจากการที่ท่านระบุข้อมูลไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ซึ่งท่านมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
 • สมบูรณ์ และเป็นจริง เพื่อให้มีการดำเนินการกับคำสั่งซื้ออย่างเหมาะสม ซึ่งรวมถึงข้อมูลการติดต่อ
 • 6. หากท่านต้องการลบบัญชีของ Lumpsum โปรดส่งอีเมลแจ้งความประสงค์ถึงเรา ซึ่งเราจดำเนินการจำกัด ระงับ หรือยกเลิกบัญชี Lumpsum หรือการใช้บริการ หากเราเชื่อ
 • อย่างสมเหตุสมผลว่า
 • 6.1 บุคคลอื่นนอกเหนือจากท่านใช้บัญชี Lumpsum ของท่าน
 • 6.2 ในกรณีที่สงสัยหรือพบว่าท่านมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมหรือพฤติกรรมที่ละเมิดข้อกำหนดนี้ นโยบายและคำแนะนำของเรา หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมหรือพฤติกรรมที่
 • ถือว่าเป็นการใช้แพลตฟอร์มในทางที่ผิด ให้ถือกรณีเหล่านั้นเป็นไปตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ เราจะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้น
 • ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม ซึ่งเกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นจากการที่บุคคลอื่นใช้บัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้ไม่ โดยไม่คำนึงว่าผู้ใช้จะทราบถึงการใช้ดังกล่าวหรือไม่
 • 7. ท่านจะไม่ละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีที่มีอยู่ในเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มของเรา หรือ เลี่ยง หลีกเลี่ยง หลบ ลบ ทำให้ใช้การไม่ได้ แก้การกวนสัญญาณ ถอดรหัส
 • หรือด้วยประการอื่นใดทำให้มาตรการที่บริษัทติดตั้งหรือใช้เพื่อป้องกัน หรือจำกัดการเข้าถึง (ส่วนหนึ่งส่วนใด) ของแอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มของเราหรือเนื้อหา เกิดความเสียหาย
 • 8. ท่านจะไม่ใช้ซอฟต์แวร์ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่แสดงเจตนาจงใจก็ดี หรือไม่จงใจก็ดี ในการแทรกแซงเว็บไซต์แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มของเรา
 • 9. ท่านต้องรับผิดชอบในการที่จะตรวจสอบและรับรองความเหมาะสม ความมีประโยชน์ คุณภาพ ความเพียงพอ และการมีพร้อมใช้ของผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้ให้บริการที่
 • แสดงอยู่ในเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มของเราเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของท่าน และในกรณีที่จำเป็นหรือต้องการ ท่านควรขอและรับคำแนะนำจากผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับ
 • ผลิตภัณฑ์และบริการก่อนที่จะทำการตัดสินใจซื้อใด ๆ

G. การจำกัดความรับผิด

 • เรา พร้อมด้วย กรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิก พนักงาน ผู้แทนและบริษัทในเครือของบริษัท ขอยกเว้นความรับผิดใด ๆ ทั้งปวงต่อการสูญเสียหรือค่าเสียหายใด ๆ ไม่ว่าในลักษณะใด ๆ
 • ที่เกิดขึ้นในกรณีดังต่อไปนี้
 • 1. เกิดขึ้นจากสัญญา การละเมิด ความรับผิดโดยเคร่งครัดหรือด้วยประการอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับการนำท่านไปสู่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการและที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์หรือธุรกรรมของ
 • ท่านกับผู้ให้บริการในเวลาต่อมา
 • 2. เกิดขึ้นจากสัญญา การละเมิด ความรับผิดโดยเคร่งครัดหรือด้วยประการอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับการที่ท่านซื้อหรือคาดว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากผู้ให้บริการรายหนึ่งรายใด
 • 3. ไวรัสหรือคุณสมบัติอื่นใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายที่อาจทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมหรือระบบคอมพิวเตอร์ของท่านหรือวัสดุอื่น ๆ ที่มีกรรมสิทธิ ได้รับความเสียหายของ
 • เนื่องจากการที่ท่านเข้าชมหรือเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัท เนื้อหาของการเปรียบเทียบ หรือการที่ท่านใช้บริการที่บริษัทให้บริการผ่านทางเว็บไซต์บริษัทหรือ (เนื้อหาของ) เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ
 • ที่อาจมีการนำท่านไปยังเว็บไซต์ดังกล่าว
 • 4. เหตุสุดวิสัย เช่น การเกิดสงคราม การนัดหยุดงาน และภัยธรรมชาติ ไม่ว่าในสถานการณ์ใด ๆ และไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัทจะไม่มีความรับผิดต่อค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหาย
 • พิเศษค่าเสียหายในเชิงลงโทษ ค่าเสียหายจากการผิดสัญญาหรือค่าเสียหายสืบเนื่องไม่ว่าประเภทใด ๆ ซึ่งรวมถึงการขาดกำไรและเงินออม ไม่ว่าที่เกิดขึ้นจากสัญญา การละเมิด
 • ความรับผิดโดยเคร่งครัดหรือด้วยประการอื่นใดที่เกี่ยวกับ (การใช้) เว็บไซต์ของบริษัท เนื้อหาของการเปรียบเทียบ บริการที่บริษัทให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือ (เนื้อหาของ)
 • เว็บไซต์ของผู้ให้บริการที่อาจมีการนำท่านไปยังเว็บไซต์ดังกล่าว ในกรณีใด ๆ ความรับผิดโดยรวมของบริษัทต่อความสูญเสียหรือค่าเสียหายใด ๆ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นจากสัญญา การละเมิด
 • เว็บไซต์ของผู้ให้บริการที่อาจมีการนำท่านไปยังเว็บไซต์ดังกล่าว จะจำกัดอยู่ที่ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้ข้อยกเว้นและข้อจำกัดความรับผิดทั้งหมดในข้อนี้อยู่ภายในขอบเขตเพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตไว้สูงสุด
 • 5. เราเป็นเพียงแค่ช่องทางหรือตัวกลางในการดำเนินการจัดส่งข้อมูลของท่านไปยังบริการที่ท่านต้องการเท่านั้น ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมผู้ให้บริการรายใด ๆ ผลิตภัณฑ์หรือ
 • บริการของผู้ให้บริการที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มของเรา และเราไม่ได้เป็นเจ้าของ ควบคุมหรือดำเนินงานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลต์ฟอร์มของผู้ให้บริการ
 • แต่เราจัดให้มีลิงก์เชื่อมไปยังที่สามารถติดต่อกับผู้ให้บริการเพื่อการอ้างอิงและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น และเราไม่รับผิดชอบ รับประกันในเรื่องของราคาบริการและผลิตภัณฑ์ที่ท่าน
 • จะได้รับ หรือรับผิดใด ๆ โดยท่านจะไม่สามารถฟ้องร้องหรือร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านได้รับในส่วนนี้ได้
 • 6. เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มของเราที่เราให้บริการ จะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ จากท่าน ซึ่งเรามีรายได้ส่วนใหญ่จากค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากผู้ให้บริการเมื่อ
 • ผู้เข้าชมถูกนำไปสู่เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการ
 • 7. ในส่วนที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มเหล่านั้นหรือต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ท่านใช้บริการเหล่านั้น ผู้ให้บริการอาจมีข้อกำหนด
 • และเงื่อนไขและนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง และท่านควรจะอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายเหล่านั้นก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ ข้อมูลที่แสดง
 • อยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ ผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ให้บริการ รวมทั้ง ผลของการเปรียบเทียบราคาที่แสดงผลออกมาจัดทำขึ้นตามสารสนเทศและข้อมูลที่
 • บริษัทได้รับจากผู้ให้บริการ หรือเก็บรวบรวม และข้อมูลที่ท่านยื่นผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ด้วยเหตุผลดังกล่าว เราจึงไม่สามารถที่จะรับผิดชอบหรือรับผิดต่อความแม่นยำ ความสมบูรณ์
 • หรือความถูกต้องของเนื้อหาของการเปรียบเทียบและเราไม่มีส่วนที่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อข้อผิดพลาด ความผิดหรือการละเว้นใด ๆ ในส่วนนี้ ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว
 • 8. เราเป็นเพียงผู้ให้บริการเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มในการเปรียบเทียบราคาและช่วยอำนวยความสะดวกในถือเป็นการรับรอง การอนุมัติ การแนะนำหรือการให้คำปรึกษา
 • เชื่อมต่อกับเรา ฉะนั้น เราไม่ได้เป็นบริษัทสินเชื่อหรือตัวกลางสินเชื่อ ดังนั้น เนื้อหาที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มของ ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดอยู่เพียงที่เนื้อหาของ
 • การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์สินเชื่อทั่วไปของผู้ให้บริการที่มีการการเปรียบเทียบไม่ว่าในทางใด ๆ การไม่ได้แนะนำ การกล่าวโดยนัย การพิสูจน์หรือในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ให้บริการหรือผลิตภัณฑ์
 • หรือบริการของผู้ให้บริการ ซึ่งรวมถึง คุณภาพหรือความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์หรือบริการสำหรับการใช้งาน (ส่วนบุคคล) ของท่านเนื้อหาของการเปรียบเทียบ(หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง)
 • จะไม่ถือหรือตีความว่าเป็นการเสนอ
 • 9. หากในท้ายที่สุด ท่านตัดสินใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากผู้ให้บริการ ท่านจะเข้าทำสัญญากับผู้ให้ บริการ ไม่ใช่กับเรา ดังนั้น เราไม่มีส่วนในความรับผิดชอบหรือรับผิดต่อการ
 • ซื้อของท่าน ความเหมาะสมหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือสัญญาที่ท่านเข้าทำกับผู้ให้บริการ

H. ข้อความปฏิเสธการรับรองและการรับประกัน

 • เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มของเราโดยเฉพาะในนาม Lumpsum ได้จัดให้มีเนื้อหาของการเปรียบเทียบ และบริการที่เราให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือ
 • แพลตฟอร์มของเรานั้นได้จัดให้เป็นไปตามเกณฑ์ "ตามที่เป็นอยู่ในขณะนั้น" และ "ตามที่มี"
 • แม้ว่าเราจะมีมาตรการตามสมควรเพื่อรับรองความถูกต้องของเนื้อหา แต่เราไม่ได้จัดทำหรือให้คำรับรอง คำรับประกันหรือการรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยไม่ว่าประเภทใด ๆ
 • แพลตฟอร์มของเรานั้นได้จัดให้เป็นไปตามเกณฑ์ "ตามที่เป็นอยู่ในขณะนั้น" และ "ตามที่มี"สู่สถานที่ติดต่อดังกล่าว ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดอยู่เพียงที่ คำรับรอง คำรับประกันหรือการรับประกัน
 • ใดๆในส่วนที่เกี่ยวกับกรรมสิทธิ การไม่ละเมิดสิทธิ ความเหมาะสม ความสมบูรณ์
 • นอกจากนี้ เราไม่ได้จัดทำหรือให้คำรับรอง คำรับประกันหรือการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยว่า การเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มของรวมถึง
 • เนื้อหาของการเปรียบเทียบ หรือบริการที่เราให้บริการผ่านทางระบบ หรือ เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ จะไม่หยุดชะงัก ปลอดจากข้อผิดพลาด ปราศจากข้อบกพร่อง ไม่มีไวรัส ทันเวลาหรือ
 • ความปลอดภัยใด ๆ ทั้งสิ้น

I. การเข้าถึงการใช้บริการ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มในนาม Lumpsum

 • 1. รหัสประจำตัว (User ID) และรหัสผ่านส่วนบุคคล (Password) ในการใช้งานแอปพลิเคชันด้วยการเข้าสู่ระบบ (Login) ท่านจะต้องมีรหัสประจำตัว (User ID) และรหัสผ่านส่วนบุคคล
 • (Password) ของตนเอง โดยท่านจะต้องเก็บรักษารหัสประจำตัวและรหัสผ่านส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ การเข้าใช้งานและทำรายการใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าสู่ระบบผ่านรหัส
 • ประจำตัวและรหัสผ่านส่วนบุคคลของท่านนี้ ให้ถือว่าการกระทำดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์และเป็นการกระทำของท่านเอง หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามผู้ใช้งาน
 • จะต้องรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวทุกประการ และท่านตกลงจะไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องให้เรารับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแทนท่านทุกกรณี
 • 2. ท่านสามารถเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกรหัสประจำตัวและรหัสผ่านส่วนบุคคล หรือการใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มนี้ได้ตลอดเวลาด้วยตนเองจากเมนูภายใน
 • ทั้งนี้เราจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนกระบวนการระงับหรือยกเลิกดังกล่าวมีผล
 • 3. ท่านตกลงและยอมรับว่า หากมีการทำรายการต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มในนามของ Lumpsum โดยใช้บัญชีที่ท่านได้รับจากเรา เราจะถือว่าท่านได้รับการ
 • บริการดังกล่าวแล้ว และการทำรายการดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์และผูกพันผู้ใช้งานทุกประการ โดยท่านไม่ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใด ๆ ทั้งสิ้น และท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งานตกลงรับผิดชอบ
 • การกระทำดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าท่านเป็นผู้กระทำด้วยตนเอง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยท่านหรือบุคคลใด และไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม
 • 4. ท่านยอมรับว่า ท่านสามารถใช้ระบบ Lumpsum บนเครื่องมือ หรือเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มในนาม Lumpsum โดยการเข้าใช้บริการดังกล่าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
 • จะใช้ได้เพียง 1 เครื่อง และหากมีการเข้าใช้บริการมากกว่า 1 เครื่องพร้อมกัน การให้บริการจะดำเนินการให้เครื่องที่เข้ามาใช้บริการหลังสุดและเป็นเครื่องที่ใช้บริการได้เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น
 • 5. กรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน (Reset password) ให้ท่านกดปุ่มขอเปลี่ยนรหัสผ่าน ทางระบบจะทำการส่ง link ให้ท่าน ทางอีเมลเพื่อให้ท่านเข้ามาเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเอง
 • 6. ในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มในนามของ Lumpsum ท่านต้องใส่รหัสประจำตัวให้ถูกต้อง พร้อมปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขการใช้บริการที่
 • บริษัทกำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกครั้ง และหากใส่รหัสประจำตัวไม่ถูกต้องเกินจำนวนครั้งที่ เรากำหนด (แล้วแต่กรณี) ให้ระบบทำการระงับการให้บริการชั่วคราว โดยท่านต้องติดต่อ
 • Lumpsum Customer Service : [email protected] ทั้งนี้ ท่านตกลงว่าการระงับการให้บริการชั่วคราวดังกล่าวจะไม่มีผลเป็นการยกเลิกการทำธุรกรรมที่เป็นการทำคำสั่ง
 • ไว้ล่วงหน้า หรือธุรกรรมที่ทำเสร็จสิ้นตามขั้นตอนการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภทแล้ว และท่านตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ กับเราทั้งสิ้น
 • 7. ท่านต้องทำรายการตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนดผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มในนามของ Lumpsum ที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือในระบบอื่นใดที่จะเปิดให้บริการ
 • แก่ท่านเพิ่มเติมในภายหน้า
 • 8. ท่านสามารถเข้าใช้บริการต่าง ๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

J. การละเมิดและการชดใช้ค่าเสียหาย

 • ในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งนี้ ท่านตกลงอย่างเพิกถอนมิได้ที่จะชดใช้และปกป้องบริษัทจากค่าเสียหายจาก สิทธิเรียกร้อง ความรับผิด
 • ความสูญเสีย ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ (ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายอันสมควร) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับ
 • (1) การที่ท่านใช้และใช้เว็บไซต์ของบริษัทอย่างผิดวัตถุประสงค์
 • (2) การที่ท่านละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เหล่านี้
 • (3) การที่ท่านละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ซึ่งรวมถึง ไอพีของเว็บไซต์ หรือ
 • (4) สิทธิเรียกร้องจากบุคคลภายนอกต่อบริษัท ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นตาม (1) (2) หรือ (3)

 • เราสงวนสิทธิที่จะระงับการเข้าถึงหรือยกเลิกการให้บริการใด ๆ ที่มีขึ้นบนระบบของเรา ทั้งนี้ การระงับหรือยกเลิกดังกล่าวไม่ถือเป็นการตัดสิทธิที่เราจะได้รับการเยียวยาตามข้อตกลง
 • และเงื่อนไขการใช้บริการนี้ รวมถึงสิทธิอื่นใดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด เราจะดำเนินการระงับการใช้บริการครั้งถัดไป จนกว่าจะชำระค่าผลิตภัณฑ์ ค่าบริการ หรือค่าใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้น และท่านต้องชำระหนี้ที่ค้าง
 • ทั้งหมดและค่าใช้จ่ายต่างๆกับบริษัท ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร หากไม่ดำเนินการตามที่แจ้งเรามีสิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายได้ตามความเหมาะสม

K. ข้อมูลส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

 • เราได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างสูง และในที่นี้ เราขออ้างถึงนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายการใช้คุกกี้ของบริษัท
 • สำหรับข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม นโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และ นโยบายการใช้งานคุกกี้ ของบริษัท ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ เหล่านี้

L. ข้อที่ควรทราบ

 • เราขอสงวนสิทธิที่จะบอกเลิก ระงับหรือยุติการที่ท่านใช้และเข้าถึงบริการของเรา ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มของเรา และเรามีสิทธิที่จะยกเลิกบัญชีของท่านได้
 • ทุกเวลา โดยไม่ได้ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าและโดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ
 • หากเราไม่ได้ใช้หรือบังคับใช้สิทธิของบริษัทตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เหล่านี้ จะไม่ถือหรือตีความว่าเป็นการสละสิทธิดังกล่าว เราจะยังคงมีสิทธิที่จะใช้หรือบังคับใช้สิทธิดังกล่าวได้ใน
 • อนาคตไม่ว่าในเวลาใด
 • ในกรณีที่บทบัญญัติใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ ไม่อาจใช้บังคับได้ ไม่มีผล เป็นโมฆะ นำมาบังคับใช้มิได้ หรือด้วยประการอื่นใดไม่สมบูรณ์ในเขตอำนาจใด ๆ
 • บทบัญญัติที่สมบูรณ์และบังคับใช้ได้ที่มีความคล้ายคลึงกันมากที่สุดกับเจตนารมณ์ของบทบัญญัติเดิม และบทบัญญัติอื่น ๆ ทั้งหมดบทบัญญัติดังกล่าวจะถือว่าได้รับการแทนที่โดยของ
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้จะมีผลบังคับสมบูรณ์ต่อไป
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้เป็นความตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างท่านและเรา ซึ่งจะแทนที่สัญญาทั้งหมดก่อนหน้าไม่ในทางวาจาหรือที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวกับ
 • เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มของเรา หรือการใช้บริการที่เราให้บริการผ่านทางระบบ

M. กฎหมายและการระงับข้อพิพาท

 • กรณีที่บริษัทก็ตกเป็นคู่กรณีในข้อพิพาท โปรดทราบว่า ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เหล่านี้จะอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว และบริษัท (ทั้งท่านและเรา) จะต้อง
 • เสนอข้อพิพาทหรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ ต่อเขตอำนาจที่มีผลบังคับเด็ดขาดของศาลประเทศไทย ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทกับผู้ใช้บริการ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

N. ติดต่อเรา

 • หากท่านต้องการใช้สิทธิอันใดที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ระบุไว้ข้างต้น หรือหากมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้บริการของเรา หรือมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ
 • หรือต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ เราได้มอบหมายให้ “Lumpsum Customer Support” เป็นผู้ประสานงาน
 • หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อ Lumpsum Customer Service : [email protected] หรือ 466
 • ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10310