ไม่มีรายการ

สิ่งที่ต้องมีก่อนจะขอกู้เงิน

21 มกราคม 2565


"สิ่งที่ต้องมีก่อนจะขอกู้เงิน"

เราเล่าถึงการจัดการหนี้สินมานาน แต่เหมือนจะลืมไปเรื่องหนึ่ง คือ ถ้าเกิดอยากขอสินเชื่อ ต้องเตรียมตัวหรือพิจารณาอะไรบ้าง ?
 
อันดับแรกสุด ก่อนจะลงรายละเอียดถึงเอกสารต่าง ๆ สิ่งที่ต้องคิดทบทวนซ้ำแล้วซ้ำอีกหลาย ๆ รอบ คือ "ความสามารถในการชำระหนี้" สำคัญกว่าอย่างอื่นทั้งหมด เพราะหากขอสินเชื่อที่เกินกำลัง แม้จะกู้ได้ แต่สุดท้ายจะเป็นภาระอันหนักหนาได้
 
ลำดับต่อมา คือ เลือกประเภทสินเชื่อให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ และศึกษารายละเอียดรวมถึงเงื่อนไขให้ถี่ถ้วน เพราะสินเชื่อแต่ละประเภทอัตราดอกเบี้ยมันต่างกันมาก อย่าคิดแต่เอามาก่อนแล้วค่อยว่ากัน "สินเชื่อแบบไหนก็ได้" แบบนี้ผิด ไม่ควรทำ !
 
หลังจากพิจารณา 2 ข้อข้างต้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว ต่อไปคือการเตรียมเอกสารเพื่อใช้ขอสินเชื่อ สำคัญไม่แพ้กัน เพราะเอกสารครบ ยิ่งส่งผลต่อการอนุมัติ ประกอบด้วย
 

1.เอกสารประจำตัว...

1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน

1.3 สำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า หรือใบมรณบัตร

1.4 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)

1.5 กรณีนิติบุคคล อาจใช้สำเนาทะเบียนการค้า หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

 

2.เอกสารยืนยันรายได้

2.1 ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมี ใบรับรองเงินเดือน หรือหลักฐานการรับ/จ่ายเงินเดือนจากนายจ้าง และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

2.2 ผู้ประกอบอาชีพอิสระ กรณีเป็นสัญญาจ้าง อาจใช้สำเนาสัญญาว่าจ้างและหลักฐานการจ่ายเงินค่าจ้าง หรือ กรณีเป็นแพทย์ ทนายความ ผู้สอบบัญชี วิศวกร สถาปนิก ควรแสดงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้วย ขณะเดียวกันต้องเตรียมบัญชีเงินฝาก พร้อมใบแจ้งยอดบัญชี หรือสเตทเมนต์ (statement) ของบัญชีเงินฝากของตนเองหรือของกิจการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน และหลักฐานรายได้หรือทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ใบหุ้น พันธบัตรรัฐบาล บัญชีเงินฝากธนาคาร

2.3 นิติบุคคล ให้เตรียมสำเนางบการเงินปีล่าสุด และย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปี รวมถึงสำเนาแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี และสำเนาเอกสารสิทธิในทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน เช่นเดียวกับแผนที่แสดงที่ตั้งสถานประกอบการ

 

3.เอกสารอื่น ๆ เช่น

3.1 หากขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยต้องมี สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ สัญญากู้เงิน และสัญญาจำนองจากสถาบันการเงินเดิม

3.2 กรณีมีผู้กู้ร่วม จะต้องมีหลักฐานประจำตัว และหลักฐานรายได้ของผู้กู้ร่วม

3.3 กรณีที่ขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจ สิ่งที่จำเป็นคือแผนธุรกิจ เช่น แผนธุรกิจของ SMEs แผนโครงการที่ต้องการดำเนินการ

เอกสารในการยื่นขอสินเชื่อแต่ละประเภทอาจแตกต่างกันออกไป ดังนั้นต้องควรศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดจากผู้ให้สินเชื่ออีกครั้ง และถ้าเขาต้องการอะไร หาไปให้ครบ อย่าให้ขาด !!!

บทความแนะนำล่าสุด


บทความอื่นๆที่น่าสนใจ