ไม่มีรายการ

มนุษย์แม่ต้องรู้!! คลอดลูก 1 คน รัฐแจกเงินเหยียบแสน

10 มีนาคม 2563รายจ่ายประจำที่มนุษย์เงินเดือนต้องจ่ายทุกเดือนละ 750 บาท เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม ปีละประมาณ 9,000 บาท ได้รับสิทธิ์ มากกว่าทำฟันปีละ 900 บาท แต่สิทธิ์นี้จะใช้ได้ต้องมีสามีและลูก ก่อนนะเจ้าคะ ถ้าโสดก็อดไปนะจ๊ะ

สำหรับมนุษย์แม่มือใหม่อย่างดิฉัน ประกันสงคมช่วยจ่ายอะไรบ้าง

ค่าตรวจและค่าฝากครรภ์ 1,000 บาท

ค่าคลอดบุตร 13,000 บาท

เงินสงเคราะห์การหยุดงาน (20,000) 22,500 บาท

เงินสงเคราะห์บุตร (600x12x6) 43,200 บาท

รวม 79,700 บาท

คุณพระ!!! เกือบ 80,000 บาท มีรายละเอียดอย่างไรบ้างมาดูพร้อมกัน

 

ค่าตรวจและค่าฝากครรภ์

เงื่อนไขการเกิดสิทธิ

ต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39 ส่งเงินสมทบครบ 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนที่ใช้สิทธิ ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 คือ ลูกจ้าง ผู้ซึ่งทํางานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างผู้ประกันตนตามมาตรา 39 คือ ผู้ที่ออกจากงานแล้วจ่ายประกันสังคมเองต่อ ผู้ประกันตน หรือ ภริยาของผู้ประกันตน (สามีเบิกแทนได้)

สิทธิประโยชน์

- อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ จ่ายไม่เกิน 500 บาท

- อายุครรภ์มากกว่า 12-20 สัปดาห์ จ่ายไม่เกิน 300 บาท

- อายุครรภ์มากกว่า 20-28 สัปดาห์ จ่ายไม่เกิน 200 บาท

เอกสารที่ต้องเตรียม

- ขอใบรับรองแพทย์พร้อมระบุอายุครรภ์ทุกครั้งที่ไปรับการตรวจ

- ใบเสร็จรับเงินของสถานพยาบาลที่เข้ารับบริการฝากครรภ์

- แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม (สปส. 2-01)

- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก

*** กรณีสามีเบิกแทนให้ใช้สำเนาทะเบียนสมรส

คำแนะนำ

สามารถรวบรวมเอกสารแล้วขอรับในครั้งเดียวได้

 

ค่าคลอดบุตร

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเกิดสิทธิ ต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39 ส่งเงินสมทบครบ 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนที่ใช้สิทธิ ผู้ประกันตน หรือ ภริยาของผู้ประกันตน (สามีเบิกแทนได้)

สิทธิประโยชน์

- เหมาจ่ายกรณีคลอดบุตรในอัตรา 13,000 บาทต่อครั้ง

- เอกสารที่ต้องเตรียม

- สำเนาสูติบัตรบุตร 1 ชุด

- แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม (สปส. 2-01)

- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก

*** กรณีสามีเบิกแทนให้ใช้สำเนาทะเบียนสมรส

คำแนะนำ

สำหรับผู้ประกันตนหญิงมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์การหยุดงาน เพื่อการคลอดบุตร เบิกรวมในแบบฟอร์มชุดเดียวกัน

 

เงินสงเคราะห์การหยุดงาน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเกิดสิทธิ ต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39 ส่งเงินสมทบครบ 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนที่ใช้สิทธิ สำหรับผู้ประกันตนหญิงเท่านั้น

สิทธิประโยชน์

เงินสงเคราะห์การหยุดงานเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน คิดจากฐานเงินเดือน 15,000 บาท ไม่เกิน 22,500 บาท ได้รับสิทธิเพียง 2 ครั้งเท่านั้น บุตรคนที่ 3 ไม่ได้รับสิทธิ

เอกสารที่ต้องเตรียม

ใช้เอกสารชุดเดียวกันกับเอกสารค่าคลอดบุตร

 

เงินสงเคราะห์บุตร

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเกิดสิทธิ

ต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39 ส่งเงินสมทบครบ 12 เดือน ภายใน 36 เดือนก่อนเดือนที่ใช้สิทธิ ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน

สิทธิประโยชน์

ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 600 บาทต่อบุตรหนึ่งคน อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์

เอกสารที่ต้องเตรียม

- สำเนาสูติบัตรบุตร 1 ชุด

- แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม (สปส. 2-01)

- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก

*** กรณีสามีเบิกแทนให้ใช้สำเนาทะเบียนสมรส

สำหรับแม่ๆมือใหม่ที่ยังคงวุ่นวายกับการเลี้ยงลูกแนะนำ ให้เตรียมเอกสารตั้งแต่ก่อนคลอด แล้วฝากให้คุณสามีไปดำเนินการแทนโดยสามารถยื่นที่สำนักงานประกันสัมคมทุกพื้นฐานใกล้บ้าน นอกจากนี้ยังมีสิทธิลาคลอด 98 วันเพื่อเลี้ยงดูบุตร รวมถึงรายได้จากบริษัทที่เราทำงานตามนโยบายบริษัทจ้า

บทความแนะนำล่าสุด


บทความอื่นๆที่น่าสนใจ