ไม่มีรายการ

SCBLINK2YA กองทุนรวมที่ช่วยลดความเสี่ยงการขาดทุนเงินต้น

19 เมษายน 2566


SCBLINK2YA กองกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Performance Linked Complex Return 2 YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBLINK2YA) เป็นกองทุนแห่งอนาคต มุ่งทำธุรกิจอย่างยั่งยืน โอกาสสร้างผลตอบแทนแบบไม่จำกัดกับดัชนี S&P ESG Global Macro* พร้อมลดความความเสี่ยงการขาดทุนของเงินต้น** อีกด้วย เปิดลงทุนครั้งแรก (IPO) ในวันที่ 18 – 25 เม.ย. 2566 นี้ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท

 

*ไม่จำกัด ในกรณีที่ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง > 0% โดยมีตัวคูณร่วม (PR) ที่ 50%

** กองทุนยังคงมีความเสี่ยงผิดชำระหนี้ (default risk) ที่เกิดขึ้นจากการผิดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร/เงินฝาก ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวนได้

*การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน

*การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้ (ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีปัจจัยอ้างอิง (underlying asset) และกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงดังกล่าว)

*ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 2 ปีได้ ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

*กองทุนที่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

*ศึกษาข้อมูลกองทุนและหนังสือชี้ชวนได้จาก website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม www.scbam.com และสามารถศึกษารายละเอียดกองทุนรวมเพิ่มเติมผ่าน SCB EASY App

*สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Performance Linked Complex Return 2 YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBLINK2YA) มีนโยบายการลงทุน 2 ส่วน ส่วนแรกคือการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ระดับ Investment grade ด้วยสัดส่วน 97.5% และอีกส่วนราว 2.5% ลงทุนใน Option ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนดัชนี S&P ESG Global Macro นับเป็นส่วนสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มให้กับกองทุน

SCBLINK2YA จึงถูกจัดให้เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 5 หรือความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

 

การลงทุนของกองทุนในส่วน Option จะอ้างอิงกับผลตอบแทนดัชนี S&P ESG Global Macro มีการจ่ายผลตอบแทนที่เป็น Performance Linked ซึ่งเป็นส่วนสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มให้กับกองทุน

ดัชนี S&P ESG Global Macro ถูกออกแบบมาเพื่อมอบผลตอบแทนที่มั่นคงในทุกสภาวะตลาด ผ่านการผสมของตราสารหนี้และตราสารทุนกลุ่ม ESG ที่มีความหลายหลายทางภูมิศาสตร์และมีการปรับสมดุลการลงทุนอยู่เสมอตามกลยุทธ์ย่อย

ส่วนประกอบของตราสารทุนประกอบด้วยดัชนี ESG หลัก 3 ประเภท ได้แก่ S&P 500 ESG Index สัดส่วน 27.50%, S&P Europe 350 ESG Index สัดส่วน 18.33% และ S&P Japan 500 ESG Index สัดส่วน 9.16% ทำให้สามารถกระจายการลงทุน รองรับการเติบโตของตลาดหุ้นพัฒนาแล้ว ซึ่งดัชนีหุ้นเหล่านี้ประกอบด้วยหุ้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 75% ของดัชนีตลาด

ส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ของดัชนี S&P ESG Global Macro ประกอบด้วยดัชนีการซื้อขายล่วงหน้า 3 รายการ ได้แก่ S&P 10-Year U.S. Treasury Note Future Index สัดส่วน 22.50%, S&P Euro-Bond Future Index สัดส่วน 15% และ S&P 10-Year JGB Future Index สัดส่วน 7.50% ซึ่งมีความมั่นคงและหลากหลายทางภูมิศาสตร์

 

ผลตอบแทนรวมของกองทุน SCBLINK2YA มาจาก 2 ส่วน

ส่วนแรกจากเงินฝากและตราสารหนี้ ให้ผลตอบแทนคนที่ระหว่างทางที่ 0.5% ในปีที่ 1 และปีที่ 2 รวมแล้วคิดเป็น 1% ตลอดอายุโครงการ 2 ปี

ส่วนที่ 2 มาจากผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่น แบบ Performance Linked ซึ่งคำนวณด้วยวิธีการดังนี้

ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่น = PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง x เงินต้น และปรับด้วยการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

ดังนั้น สำหรับการลงทุนในกองทุน SCBLINK2YA เป็นเวลา 2 ปี จะมีโอกาสได้ผลตอบแทนรวมอย่างน้อย 1% และมีโอกาสได้ผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากสัญญาออปชั่นอีกด้วย (ในส่วนสัญญาออปชั่นมีโอกาสได้ผลตอบแทนต่ำสุดที่ 0% ขณะที่ผลตอบแทนสูดสุดได้ไม่จำกัด)

 

การจ่ายผลตอบแทน

ณ ปีที่ 1 คาดว่าจะได้ผลตอบแทนคงที่จากการลงทุนในส่วนเงินฝากและตราสารหนี้ราว 0.5%
ส่วนปีที่ 2 ณ วันครบกำหนดอายุโครงการ จะจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุนเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 หากค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิงมีค่ามากกว่า 0% จะได้ผลตอบแทนทั้ง 2 ส่วน คือ ทั้งจากการลงทุนในส่วนเงินฝากและตราสารหนี้ราว 0.5% ต่อปี และการลงทุนใน Option

กรณีที่ 2 หากค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิงมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0% จะได้ผลตอบแทนเพียงส่วนเดียวจากการลงทุนในส่วนเงินฝากและตราสารหนี้ราว 0.5% ต่อปี (รับผลตอบแทนรวม 1.0% จากปีที่ 1 และปีที่ 2) แต่จะไม่ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนใน Option

 

จากตารางจะเห็นว่า กองทุน SCBLINK2YA มีนโยบายการลงทุน 2 ส่วน

ส่วนแรก 97.50% ลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ Investment grade ฉะนั้น การลงทุนในส่วนนี้จึงมีโอกาสในการผิดนัดชำระหนี้ต่ำ กล่าวคือ มีโอกาสได้เงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาด (ผลตอบแทนจากการลงทุนในส่วนเงินฝากและตราสารหนี้จะได้สุทธิราว 1% ในการลงทุนเป็นเวลา 2 ปี)

ส่วนที่ 2 อีก 2.50% ลงทุนใน Option ที่อ้างอิงดัชนี S&P ESG Global Macro ซึ่งมีโอกาสได้ผลตอบแทนแบบไม่จำกัด (ศูนย์ถึงไม่จำกัด) นับเป็นผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการลงทุนหลักในส่วนแรก

 

จุดเด่นกองทุน SCBLINK2YA

1. ลดความเสี่ยงการขาดทุนเงินต้น ผ่านการลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากที่มีคุณภาพ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ Investment grade ขึ้นไป จึงมีโอกาสรับผลตอบแทนระหว่างทางที่อัตรา 0.5% ในปีที่ 1และปีที่ 2

2. โอกาสสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มแบบไม่จำกัดจากสัญญาออปชั่น ที่จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี S&P ESG Global Macro

3. ดัชนีอ้างอิง S&P ESG Global Macro เป็นดัชนีผสม ลงทุนในหุ้นธีม ESG และตราสารหนี้ทั่วโลก โดยมีการปรับสัดส่วนการลงทุนตามทิศทางตลาดด้วยวิธี rule based

 

ช่องทางการลงทุนกองทุน SCBLINK2YA

สามารถลงทุน กองทุน SCBLINK2YA ห้ามผู้ขายลงทุนรายย่อย ได้สะดวก ง่าย ผ่าน SCB EASY App หรือที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา ด้วยการลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท เสนอขายครั้งแรก (IPO) 18 - 25 เม.ย. 2566 นี้

*การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน

*การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้ (ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีปัจจัยอ้างอิง (underlying asset) และกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงดังกล่าว)

*ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 2 ปีได้ ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

*กองทุนที่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

*ศึกษาข้อมูลกองทุนและหนังสือชี้ชวนได้จาก website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม www.scbam.com และสามารถศึกษารายละเอียดกองทุนรวมเพิ่มเติมผ่าน SCB EASY App

*สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

 

บทความแนะนำล่าสุด


บทความอื่นๆที่น่าสนใจ