ไม่มีรายการ

ตกงานเพราะ โควิด-19 ลงทะเบียนด่วน! รับเงินชดเชยจาก สปส.

23 มีนาคม 2563


ใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือน แล้วตกงานเพราะสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ฟังทางนี้!

สำนักงานประกันสังคม(สปส.)ออกมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน กรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน ขยายความคุ้มครองจากภัยอันเกิดจากโรคที่แพร่หรือระบาดในมนุษย์ มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

- ผู้ประกันตนที่ ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้าง ไม่ให้ทำงาน ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน (หรือ 6 เดือน)

- กรณีหน่วยงานภาครัฐมีคำสั่งให้หยุด กิจการชั่วคราว ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน (หรือ 2 เดือน)

*ค่าจ้างเฉลี่ย จะคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 5,000 บาท
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : บอร์ดประกันสังคม เคาะมาตรการช่วยนายจ้าง-ลูกจ้าง รับผลกระทบโควิด-19


ดังนั้น ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบ ต้องทำดังนี้

1. ขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน และรายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่    https://empui.doe.go.th/auth/index เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม (ต้องส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน) ภายใน 30 วันหลังถูกเลิกจ้าง

2. หลังขึ้นทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตแล้ว ให้ไปยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7) ได้ที่สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้น สำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)

3. รอรับเงิน สปส.จะโอนเข้าบัญชี

4. ระบบจะนัดรายงานตัวห่างกันทุก 30 วัน ไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ โดยให้รายงานตัวทางอินเทอร์เน็ต http://empui.doe.go.th ไม่ต้องมาที่สำนักงาน

ปล. หากผู้ประกันตนไม่มาขึ้นทะเบียนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันว่างงานกับนายจ้างรายสุดท้าย ผู้ประกันตนสามารถขึ้นทะเบียนในระบบได้ แต่จะได้รับประโยชน์ทดแทนลดลง โดยจะได้รับสิทธิ์ที่เหลือนับตั้งแต่วันที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

*ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

1. เข้าไปลงที่เว็บไซต์ https://empui.doe.go.th/auth/index

ลงทะเบียนเป็นผู้ว่างงาน *ผู้ที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน

ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านอินเตอร์เน็ต

ผู้ประกันตนที่ว่างงานซึ่งจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐ ภายใน 30

 

2. กรอกข้อมูลส่วนตัว จากนั้นกดเลือกขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน

ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นผู้ว่างงานกรณีลาออก หรือถูกเลิกจ้างมีรายละเอียด

 

3. ใส่ข้อมูลส่วนตัว จากนั้นเลือกที่ “ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนกรณีว่างงาน”

ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นผู้ว่างงานกรณีลาออก หรือถูกเลิกจ้างมีรายละเอียด

 

4. ยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมสาขาที่เราสะดวก

ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นผู้ว่างงานกรณีลาออก หรือถูกเลิกจ้างมีรายละเอียด

 

*เอกสารที่ต้องเตรียมมายื่น ณ สำนักงานประกันสังคม

1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ้ามีจะต้องถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ (ยกเว้นออมสิน / ธกส. / UOB / Land&House)

บทความแนะนำล่าสุด


บทความอื่นๆที่น่าสนใจ